Послуги

Інші фінансові компанії

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом.
Фінансові послуги це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
 

Види фінансових послуг:
1. випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
2. довірче управління фінансовими активами;
3. діяльність з обміну валют;
4. залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
5. фінансовий лізинг;
6. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
7. надання гарантій та поручительств;
8. переказ грошей;
9. послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;
10. торгівля цінними паперами;
11. факторинг;
12. інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

13. реєстрация фінансової компанії.
 

Реєстрація компанії з переказу коштів та обміну валют
 Вимоги до компанії:
1) Наявність  власного  капіталу  небанківської  фінансової установи в  сумі еквівалентній:
-  не  менше ніж 1 млн. євро (для діяльності з надання будь-яких  фінансових послуг, що передбачають залучення фінансових активів від фізичних осіб),
- або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,2  млн.  євро  (для  здійснення  професійної діяльності на ринку цінних  паперів  та  для  діяльності  з обміну валют), 
- або в сумі, еквівалентній  не  менше  ніж  0,5  млн.  євро  (для надання інших послуг,  передбачених частиною першою статті 4 Закону про фінпослуги.
2) БЕЗЗБИТКОВІСТЬ діяльності протягом останнього звітного року( для обміну валют)
 
I етап – внесення в реєстр фінансових компаній Нацкомфінпослуг
II етап – отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
1)Заява за формою;
2)Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;
3)Нотаріально засвідчена копія статуту;
4)Внутрішні правила про переказ коштів;
5)Фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів за останній фінансовий рік «Звіт про сукупний дохід», достовірність та повнота яких підтверджується аудитором та на останню звітну дату «Звіт про фінансовий стан», «Звіт про сукупний дохід», №Звіт про рух грошових коштів» та «Звіт про зміни у власному капіталі». Фінансові установи, які внесені протягом поточного року, фінансову звітність не подають.
6)Документ про сплату коштів за видачу ліцензії (плата становить 26 100 грн.);
7)Внутрішні документи з питань  фінансового моніторингу.
Статутний капітал не менше 7 000 000 грн.
Документи розглядаються та приймається рішення протягом 2 місяців з дати подання.
IІI етап – отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення обміну валют 
 

 

Обмеження щодо надання фінансових послуг (види діяльності, які не можуть суміщатись):
1. діяльність з прямого або опосередкованого залучення фінансових активів від фізичних осіб з зобов'язанням щодо наступного їх повернення не може суміщатись з наданням будь-яких фінансових послуг;
2. діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок прямо або опосередковано залучених коштів має право здійснювати на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа, і така діяльність не може суміщатись з наданням будь-яких видів фінансових послуг;
3. діяльність ломбардів з надання послуг фінансового кредиту не може суміщатись з наданням будь-яких інших видів фінансових послуг;
4. діяльність з адміністрування пенсійних фондів не може суміщатись із діяльністю з управління Фондом операцій з нерухомістю (далі - ФОН);
5. діяльність з управління іпотечними активами, які є забезпеченням іпотечних сертифікатів, випущених іншими емітентами, не може суміщатися із залученням фінансових активів шляхом здійснення емісії іпотечних сертифікатів від власного імені;
6. діяльність з довірчого управління фінансовими активами не може суміщатись з будь-якими іншими фінансовими послугами;
7 діяльність з управління ФОН не може суміщатись з діяльністю з управління активами Інститутів спільного інвестування (ІСІ);
8. діяльність з управління Фондом фінансування будівництва (ФФБ) не може суміщатись з наданням будь-яких інших фінансових послуг.
Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення відповідної інформації про нього до державного реєстру фінансових установ.
Фінансові компанії надають виключно ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також ті, надання яких можливе лише за умови отримання відповідних ліцензій/дозволів органів державної влади, що здійснюють державне регулювання відповідних ринків фінансових послуг.
 

Види послуг, які вносяться до Свідоцтва, відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг:
1. надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів);
2. фінансовий лізинг;
3. факторинг;
4. надання поручительств, гарантій;
5. надання позик;
6. залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.
У додаток до Свідоцтва також можуть бути внесені інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", здійснення яких відповідно до Законів України можливе без отримання ліцензій/дозволів.
 

Види послуг, які підлягають обов'язковому ліцензуванню :
1. страхова діяльність;
2. діяльність з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;
3. діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
4. діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Вимоги, яким має відповідати фінансова компанія (заявник) для внесення до Реєстру фінансових установ:
1. в установчих документах має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність;
2. необхідна наявність внутрішніх правил з надання фінансових послуг, які затверджуються уповноваженим органом відповідно до установчих документів;
3. необхідна наявність системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;
4. необхідна наявність власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн. грн. на дату подання заяви для фінансових компаній - заявників, які планують надавати послуги по залученню коштів фізичних осіб, та не менше ніж 3 млн. грн. для усіх інших фінансових компаній - заявників; Статутний (пайовий) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
5. необхідна наявність кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та відповідності керівника заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)  від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554;
6. необхідна наявність технічних умов (у тому числі приміщень), необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне забезпечення, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо);
7. відсутність збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати, що передує поданню заяви, підтвердженого аудитором;
8. відсутність порушень чинного законодавства в сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом року, що передує зверненню юридичної особи - заявника до Нацкомфінпослуг (крім новостворених).