Послуги

Недержавний пенсійний фонд

Додаткова пенсія та шляхи її набуття

Якщо Ви вирішили використати систему недержавного пенсійного забезпечення для вирішення головної проблеми сьогодення - достойної пенсії, вам слід ретельно вивчити та проаналізувати всі умови, можливості і переваги тих організацій, які пропонують таку послугу. Сьогодні зробити накопичення та забезпечити собі додаткову пенсію можна наступним чином:

1. Відкрити депозитний накопичувальний рахунок в банку.
2. Придбати страховий поліс в страховій компанії
3. Укласти договір з недержавним пенсійним фондом.

Накопичувальний депозитний вклад
Вклад робиться на строк 3, 6, 12, 15, 18 и 24 місяців в гривнях, доларах США та євро із щомісячним нарахуванням процентів. Передбачена можливість збільшення суми коштів на рахунку шляхом докладання. Виплата частини суми вкладу не передбачена.
Мінімальна сума вкладу приблизно 500 гривень, 500 доларів США чи 500 євро.

При достроковому розторгненні договору сума раніше виплачених відсотків може вираховуватися із суми вкладу.

"Додаткова пенсія" від страхової компанії
Ви самі можете вибрати валюту, у якій хотіли б зберігати Ваші заощадження: долари США, ЄВРО або гривні.
Термін дії договору убезпечення життя - довічно.
Виплата пенсії починається після досягнення Застрахованою особою пенсійного віку: 55 років для жінок і 60 років для чоловіків. Пенсія Застрахованій особі виплачується довічно рівними щомісячними платежами.
У випадку смерті Застрахованої особи відбувається виплата страхової суми в повному обсязі. Вона не залежить від того, коли настала смерть Застрахованої особи - на початку дії страхового Договору або через кілька років. У випадку настання смерті в перші шість місяців дії Договору з причини іншої, ніж внаслідок нещасного випадку, страхова сума не виплачується, а повертаються тільки сплачені страхові внески в повному обсязі.
Сума, зазначена в полісі, є мінімальною гарантованою до виплати і розраховується виходячи з чотирьох складних річних відсотків. Страхова виплата враховує також бонуси від участі в інвестиційному доході компанії в пропорції: 85% - клієнтові, 15% - компанії відповідно до ст. 9 Закону України "Про страхування".
Будь-яка страхова виплата здійснюється Вигодонабувачам протягом 15 днів з моменту подачі всіх необхідних документів у компанію.
Ціна страхового Полісу залежить від віку Застрахованого, стану його здоров'я, професії, статі, визначеної ним страхової суми, строку страхування, а також обраної періодичності сплати страхових внесків (одноразово, щорічно чи щомісяця протягом періоду очікування).
ПРИКЛАД.
Чоловік у віці 40 років бажає застрахуватися по програмі "ДОДАТКОВА ПЕНСІЯ" із щорічним внеском 650 дол. США.
Термін сплати страхових внесків - 20 років.
Термін дії Полісу - довічно.
Мінімальна гарантована страхова сума у випадку смерті - 8 000 дол. США.
Розмір щомісячної пенсії - 100 дол. США + грошовий інвестиційний дохід.
Усього за 20 років чоловік внесе в страхову компанію - 13 000 дол. США.
По досягненні пенсійного віку застрахований чоловік буде довічно отримувати від страхової компанії пенсію у розмірі мінімум 100 дол. США щомісяця.
У випадку смерті Застрахованої особи в період очікування або в період виплат її рідні отримають 8 000 дол. США.

"Додаткова пенсія" від недержавного пенсійного фонду
Пенсійні внески та пенсійні накопичення здійснюються в національній валюті (тобто в грн. термін дії договору - довічно
пенсійні виплати починаються з того моменту, який обирає сама людина (жінки можуть отримувати додаткову пенсію починаючи з 45 років, чоловіки з 50 років). Строк протягом якого людина бажає отримувати додаткову пенсію також обирається нею самостійно, але не може бути меншим ніж 10 років.
Сума пенсійних виплат для кожної людини залежить виключно від розміру пенсійних накопичень цієї людини. При цьому пенсійні накопичення, які знаходяться на індивідуальному пенсійному рахунку цієї людини, складаються із суми перерахованих у фонд внесків і розподіленого на користь такої людини прибутку. Такі накопичення є власністю цієї людини, якою вона зможе розпоряджатися.
Періодичність пенсійних виплат (щомісяця, щоквартально чи щороку) людина обирає на власний розсуд і при цьому періодичність пенсійних виплат не залежить від того, яким чином людина сплачувала внески на свій індивідуальний пенсійний рахунок (щомісяця, чи щороку, чи три рази на місяць,)
Розмір пенсійних внесків та періодичність їх сплати визначає тільки вкладник фонду ( тобто той хто платить такі внески той і вирішує коли і скільки платити і чи платити в загалі).
У випадку тяжкої хвороби або виїзду за кордон, всі кошти, які знаходяться на індивідуальному пенсійному рахунку людини виплачуються їй без будь яких обмежень чи умов. В разі смерті людини - її спадкоємцям виплачується вся сума пенсійних накопичень (а не тільки сума внесків, чи мінімально гарантована сума).

Як працює банк
Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів для отримання прибутку від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Метою діяльності Банку є одержання прибутку від виконання банківських операцій та провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови.
Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.
Банки самостійно встановлюють відсоткові ставки за активними та пасивними операціями, а також розміри комісійних винагород за своїми операціями. Вони мають право одержувати від підприємств, установ і організацій бухгалтерські звіти, баланси, фінансові плани та інші відомості, необхідні для кредитування, проведення розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів. Для забезпечення кредитів, гарантій та зобов'язань за іншими операціями приймають у заставу майно (майнові права), на яке може бути звернено стягнення, отримувати заставлене майно (майнові права) у власність, забезпечують виконання зобов'язань іншими способами, що використовуються у банківській практиці. Банки також зобов'язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Резервний капітал складає 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку. У разі коли діяльність банку може створювати загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України має право вимагати від банку збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до них.

Як працює страхова компанія
Страхові компанії це фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. Предметом безпосередньої діяльності страхової компанії може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Дозволяються також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страхової компанії. Страхові компанії, які здійснюють страхування життя, можуть надавати кредити страхувальникам, які уклали договори страхування життя.
Застрахувавшись Ви одноразово чи регулярно протягом дії договору сплачуєте страхові внески. Страхова компанія натомість гарантує виплату передбаченої договором суми у разі настання страхового випадку.
Як вона це здійснює?
Зібравши страхові платежі компанія використовує їх на формування резервів, необхідних для виконання нею своїх зобов'язань перед клієнтами у майбутньому. Якусь частку від платежів компанія витрачає на ведення своєї діяльності.
Залежно від ризиків взятих на страхування формуються різні за призначенням резерви. Якщо страхуються ризики смерті, нещасних випадків, настання критичного захворювання під час дії договору, то страхові внески окремих страхувальників вливаються в загальні резерви компанії для здійснення виплат в разі настання таких випадків серед застрахованих осіб. Умовно можна вважати, що сума зібраних за такими ризиками внесків дорівнюватиме сумі проведених виплат.
За договорами змішаного страхування життя формуються персоніфіковані(індивідуальні) резерви за кожним договором страхування. На кожну застраховану особу заводиться персональний рахунок, сума коштів на якому зростає із сплатою кожного наступного внеску. Ці кошти є власністю клієнтів компанії. Страхова компанія інвестує їх в активи, передбачені законодавством України, з метою отримання інвестиційного доходу.85 відсотків від заробленого при цьому щороку доходу йде частково на поповнення персонального рахунку застрахованої особи (з розрахунку 3-4% річних), а решта - на збільшення розмірів страхової суми чи виплати.
15 відсотків інвестиційного доходу використовується компанією на ведення справи.

Як працює недержавний пенсійний фонд?
Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення є виключним видом діяльності.
Вона спрямована на акумулювання, збереження i примноження пенсійних коштів з метою забезпечення прав учасників Фонду щодо отримання ними додаткових до державної пенсії пенсійних Законом встановлюється достатньо жорстка система контролю за діяльністю недержавних пенсійних фондів, яка призначена для забезпечення максимального рівня надійності пенсійних накопичень. Є чітке розподілення функцій та відповідальності по забезпеченню життєдіяльності НПФ між різними юридичними особами, які здійснюють контроль одна за одною додатково до контролю з боку держави за кожною з цих осіб.
- недержавні пенсійні фонди (НПФ) здійснюють накопичення пенсійних коштів і виплати, не пов'язані з ризиками;
- адміністратори НПФ проводять операції з клієнтами НПФ від імені фонду;
- компанії з управління активами інвестують активи НПФ в рамках визначеної фондом інвестиційної стратегії;
- банки зберігають активи пенсійних фондів та забезпечують контроль за дотриманням інвестиційної політики НПФ;
Таким чином, прозорість та надійність системи НПЗ забезпечується завдяки відокремленню коштів НПФ від господарської діяльності інших суб'єктів НПЗ та пов'язаних з нею ризиків, а також завдяки публічності діяльності НПФ та багатосторонньому нагляду з боку держави (в особі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку та ін.), незалежних суб'єктів системи НПЗ (банків-зберігачів та аудиторів), громадськості - зборів засновників НПФ, наглядової ради та всіх учасників НПФ.
Особливістю системи недержавного пенсійного забезпечення в цілому є персоніфікація пенсійних внесків, які перераховуються вкладником на користь учасника. Тобто з моменту зарахування пенсійних внесків на індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду вони (ці внески) стають його особистою власністю.
Для забезпечення збереження цих коштів та захисту від інфляції, суми пенсійних внесків інвестуються в обумовлені законодавством надійні активи з метою одержання інвестиційного доходу. Інвестиційний дохід щомісяця ( а не раз на рік) розподіляється по індивідуальних рахунках збільшуючи тим самим суму накопичень.
ПРИКЛАД.
Людина (40років) стає учасником недержавного пенсійного фонду
розмірі щомісячного внесок обирає 50 грн.
Термін сплати страхових внесків - обирає 20 років.
Сума пенсійних накопичень (внески +інвестиційний дохід) за весь час буде - 80 304 грн.
Середній розмір щомісячної пенсії - 1 427 грн.
У випадку смерті людини в період накопичення або в період виплат його рідні отримають всю суму пенсійних накопичень, яка обліковується на його індивідуальному рахунку.

Які особливі умови слід уважно вивчити при укладання договору?
Банк
Для укладання договору необхідна лише сама особа, її паспорт та ідентифікаційний код,
При укладанні договору слід звернути окрему увагу на термін дії такого договору, можливість достроково припинити дію договору і забрати свої кошти. Більшість банків при цьому істотно зменшить нараховані відсотки або взагалі віддасть основну суму вкладу без відсотків. окремо слід звернути увагу на те чи є банк учасником "Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарантує кожному вкладнику банка-учасника відшкодування коштів по вкладам включаючи відсотки в розмірі загальної суми вкладів, але не більше 150 000 гривень.
В разі смерті вкладника, сума вкладу виплачується його спадкоємцям, але нарахування відсотків припиняється з моменту нотаріального запиту про спадщину.

Страхова компанія
необхідно обов'язково заповнити анкету та вказати стать, вік, професію, місце роботи, сімейне становище, умови проживання, стан здоров’я. Це необхідне для прийняття рішення Страховою компанією про можливість укладання Договору страхування і правильного визначення страхового тарифу. Оскільки приймаючи Застраховану особу на страхування, компанії приймає на себе страхову відповідальність в обсягах, що у кілька десятків разів перевищують розмір страхового внеску, оцінка ризику пов’язаного із станом здоров’я та способом життя застрахованої особи можлива лише шляхом аналізу відомостей, що містяться у заяві на страхування. У разі відсутності таких відомостей компанія вимушена була б проводити медичне обстеження кожної Застрахованої особи. При цьому, надання недостовірної інформації щодо Застрахованої особи може спричинити відмову страхової компанії у здійсненні страхової виплати. У страховій виплаті може бути відмовлено, якщо смерть або наслідки нещасного випадку чи хвороби, що сталися із Застрахованою особою, сталися внаслідок:
- самогубства або наслідків замаху на самогубство протягом трьох років з моменту укладання Договору страхування або з моменту внесення змін у Договір з метою збільшення розмірів страхової суми за таким страховим випадком (в межах такого збільшення страхової суми)
- Страховик визнає такий випадок страховим і здійснює страхову виплату повному обсязі по закінченню зазначеного строку, та якщо Страховику буде доведено, що зазначені дії були скоєні Застрахованою особою внаслідок душевної хвороби, не за своєю волею;
- скоєння Застрахованою особою винних протиправних діянь, в яких компетентними органами встановлено правопорушення;
- вбивства Застрахованої особи протягом першого року дії Договору;
- активної участі Застрахованої особи у війні, громадянській війні, воєнних діях, діях, подібних воєнним, громадських безпорядках, заколоті, революції, повстанні, військовому перевороті чи захопленні державної влади;
- вживання алкоголю, будь-яких його замінників, наркотичних або токсичних речовин;
- прийняття ліків чи проведення будь-якого лікування без призначення належним чином кваліфікованого лікаря.
Страховик має право:
при укладанні Договору вимагати інформацію та документи, необхідні для оцінки ймовірності настання страхового випадку;
встановлювати обмеження по території дії Договору страхування щодо причин та обставин настання страхових випадків, за віком Застрахованої особи тощо;
припинити дію Договору або редукувати страхову суму при несплаті чергового страхового внеску Страхувальником;
робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших установ, а також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку;
відмовити у здійсненні страхової виплати;
відстрочити виплату страхової суми при наявності обґрунтованих сумнівів в підставах для її здійснення;
достроково припинити дію Договору у випадку ненадання або надання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей, які мають значення для оцінки ризику.
У разі дострокового розірвання Договору страхування, Страхова компанія виплатить Страхувальнику викупну суму за Договором. При цьому слід пам’ятати, що одержати викупну суму Ви зможете тільки після закінчення двох років дії Договору страхування. Якщо Ви розірвете Договір до цього терміну, сплачені внески повернуті не будуть.
Викупна сума розраховується Страховою компанією математично на день припинення дії Договору страхування згідно з Методикою розрахунку викупних сум і залежить від періоду, протягом якого діяв Договір.
У разі вимоги Страхувальника виплатити йому викупну суму, Страхувальник зобов’язується відшкодувати Страховику за рахунок суми, що повертається, вартість розрахунково-касового обслуговування, оплаченого Страховиком, податків, які були сплачені страховиком із страхових внесків при їх отриманні чи виплаті Страхувальнику.
Відповідно до Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» викупна суму обкладається також прибутковим податком за стандартною ставкою (2005 рік - 13%)

Недержавний пенсійний фонд
Для укладання договору необхідна лише сама особа, її паспорт та ідентифікаційний код. Пенсійні внески можна робити тільки в гривні. Пенсійні виплати проводяться тільки в безготівковій формі. тобто для отримання додаткової пенсії людині необхідно відкрити поточний рахунок в будь-якому відділенні банку. Пенсійні виплати проводяться з такою періодичністю, яку встановлює сама людина. У разі якщо сума пенсійних накопичень менше ніж мінімальна, яку встановлює Держфінпослуг (на сьогодні 19 820 грн.), то вся сума виплачується одноразово. При настанні тяжкого захворювання вся сума пенсійних накопичень (або її частина за рішенням власника) також виплачується одноразово. Такі самі умови виплати пенсійних внесків розповсюджуються при виїзді на ПМП за кордон, а також при успадкуванні цих накопичень.

Що відбудеться, якщо Ви не зможете поповнити рахунок чи сплатите вчасно свій внесок?
У банківській установі?
Нічого. Поповнювати чи ні основну суму депозитного вкладу Ви вирішуєте самостійно. На ті кошти. що були вкладені спочатку, нараховуються відсотки. Розмір відсотків Вам відомий, тому Ви можете самостійно планувати свій прибуток.
у страхову компанію?
Якщо Ви не сплатили черговий страховий внесок у термін, зазначений у Договорі страхування, то:
відповідальність страхової компанії по додатковому страховому покриттю припиняється з дня, наступного за днем, в який повинен був бути сплачений внесок, а страхова відповідальність по основному страховому покриттю автоматично продовжується на пільговий період – 30 календарних днів;
страхова компанія має право самостійно перерахувати (редукувати, тобто зменшити) Вашу страхову суму виходячи із розміру страхових резервів, сформованих за Вашим Договором. Редукування страхової суми здійснюється лише по закінченню другого року дії Договору страхування.
Якщо Ви побажаєте відновити колишню страхову суму, передбачену Договором страхування, Вам необхідно буде сплатити прострочені страхові внески та додатковий страховий внесок для компенсації різниці, що виникла у математичному резерві за таким Договором. У деяких випадках Страховик має право вимагати нові результати медичного огляду Застрахованої особи і, в залежності від отриманих даних, встановити інші умови відновлення страхової суми.
у недержавний пенсійний фонд?
Нічого. Сплата пенсійних внесків здійснюється виключно на добровільний основі. Вся сума пенсійних накопичень, яка обліковується на Вашому індивідуальному рахунку продовжує "працювати" і на неї щомісяця розподіляється інвестиційний прибуток не залежно від того поповнили Ви цю суму своїм внеском чи ні. При настанні строку пенсійних виплат Ви отримаєте все те, що накопичено на Вашому рахунку.

Якщо Вам запропонували більш вигідні умови
банк.
Ви можете вільно забрати всі свої накопичення, але тільки після закінчення терміну дії договору депозитного вкладу. В разі дострокового припинення взаємовідносин з банком, Вам повернуть основну суму депозитного вкладу і істотно зменшать нарахування відсотків. Якщо відсотки нараховувались та сплачувались щомісяця, то деякі банки можуть вираховувати вже сплачені відсотки з основної суми вашого вкладу.
страхова компанія.
У разі дострокового розірвання договору страхування, страхова компанія виплатить Вам викупну суму за договором. При цьому слід пам’ятати, що одержати викупну суму Ви зможете тільки після закінчення двох років дії договору страхування. Якщо Ви розірвете договір до цього терміну, сплачені внески повернуті не будуть. Викупна сума розраховується страховою компанією математично на день припинення дії Договору страхування згідно з Методикою розрахунку викупних сум і залежить від періоду, протягом якого діяв договір. При цьому Ви зобов'язанні відшкодувати страховій компанії за рахунок суми, що повертається, вартість розрахунково-касового обслуговування, оплаченого страховою компанією, податків, які були сплачені нею із страхових внесків при їх отриманні чи виплаті.
недержавний пенсійний фонд
Якщо Ви вирішили змінити недержавний пенсійний фонд, вам достатньо написати заяву та вказати в який інший пенсійний фонд, страхову компанію чи банківську установу ви бажаєте перевести свої кошти. Але слід пам'ятати, якщо Ви не від'їжджаєте за кордон, не тяжко хворий і не досягли пенсійного віку, то Ваші накопичення будуть переведенні тільки в ту установу, яка здійснює недержавне пенсійним забезпечення.

Оподаткування.
банк
Власником такого вкладу є сам вкладник. Внесення грошових коштів на депозитний рахунок проводиться з чистих доходів (тобто після сплати всіх податків). Тому відповідно до Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» на сьогодні ні основна сума депозитного вкладу ні інвестиційний прибуток у вигляді відсотків по депозиту не обкладаються податком на доходи фізичних осіб. В майбутньому можливо оподаткування за ставкою 5% від доходу у вигляді відсотків по депозиту, але сама сума депозитного вкладу оподатковуватися не буде.
страхова компанія
Власником страхових внесків є страхувальник (тобто той хто платить внески). Якщо платником є юридична особа, то сума внесків відноситься на її валові витрати. Якщо платить фізична особа, то внеску на страхування можна відносити до складу податкового кредиту. Таким чином загальний оподатковуваний дохід цієї фізичної особи, що оподатковується по ставці 13% зменшується на суму такого внеску.
Всі страхові виплати чи виплати страхової суми які виплачуються фізичній особі оподатковуються по загальній ставці (13%)
недержавний пенсійний фонд
Незалежно від того хто платить пенсійні внески (юридична чи фізична особа), вони належать тільки тій особі, на чию користь вони зроблені. Якщо платником є юридична особа, то сума внесків відноситься на її валові витрати. Якщо платить фізична особа, то суму пенсійного внеску можна відносити до складу податкового кредиту. Таким чином загальний оподатковуваний дохід, що оподатковується по ставці 13% зменшується на суму такого внеску.
Пенсійні виплати оподатковуються по пільговій ставці -60% від загальної ставки. При досягненні людиною 70-річного віку її пенсійні виплати не оподатковуються.


Гарантії
банк
Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у вигляді Адміністративного регулювання (реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; нагляд за діяльністю банків; надання рекомендацій щодо діяльності банків) та Індикативного регулювання (встановлення обов'язкових економічних нормативів; встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій; визначення процентної політики; визначення норм обов'язкових резервів для банків; операцій з цінними паперами на відкритому ринку;) Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог здійснення банківської діяльності.
Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.
Банки зобов'язані підтримувати норматив співвідношення між розміром регулятивного капіталу і сумою зважених до ризику активів - адекватності капіталу. Від банків вимагається підтримувати їх регулятивний капітал на рівні, що становить не менше 8 відсотків зважених до ризику активів і позабалансових зобов'язань. Національний банк України має також право встановлювати мінімальний коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів.
Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.
Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, а також звільнення такого майна з-під арешту здійснюються виключно за рішенням суду.
Рішення суду про стягнення на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних чи фізичних осіб, видаткові операції за якими зупинені уповноваженим органом, підлягають негайному і безумовному виконанню, за винятком випадків введення мораторію
Вкладники Банку - фізичні особи мають право зробити заповідальне розпорядження на видачу вкладу у разі смерті будь-якій особі, організації чи державі та довіреність на право здійснення операцій на рахунках, які можуть бути засвідчені нотаріально або уповноваженою особою Банку відповідно до законодавства.
Вклади фізичних осіб комерційних банків гарантуються в порядку, передбаченому законом України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (на сьогодні це 5 000 грн.)

страхова компанія
Страхові компанії зобов'язані дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності як наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду страховика,
створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань. До гарантійного фонду страхових компаній належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страхові компанії формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів по цих видах страхування. Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду. Страхові компанії відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності. Якщо страхові компанії прийняли на себе страхові зобов'язання в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних активів, то вони повинні перестрахувати ризик виконання зазначених зобов'язань у перестраховиків резидентів або нерезидентів.
За страховою діяльністю здійснюється державний нагляд з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.
Страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями страховика. Втручання в діяльність страховиків з боку державних та інших органів забороняється, якщо воно не пов'язане з повноваженнями органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю страховиків.
Ліквідація страховика, що має зобов'язання перед страхувальниками, у разі визнання його банкрутом здійснюється у порядку, визначеному законом.

пенсійний фонд
В законі "Про недержавне пенсійне забезпечення" на сьогоднішній день враховані всі переваги та недоліки накопичувальних систем, які виявилися в інших країнах. Особливе значення в цьому законі присвячено захисту накопичень майбутніх пенсіонерів. Це зроблено як організаційно-правовим устроєм та функціонуванням НПФ, так і багатостороннім та багаторівневим контролем за діяльністю осіб що обслуговують НПФ з боку державних органів, розподілом між цими особами функціональних обов'язків та повноважень, включенням механізму взаємоконтролю.
Ще до появи закону "Про недержавне пенсійне забезпечення" в нашій країні працювало до півсотні НПФ, які керувалися принципом "дозволено все, що не заборонено". Але навіть при повній відсутності нормативно-правової бази та контролю з боку держави за їх діяльністю не було жодного випадку негативного досвіду. Зрозуміло, що залишити ситуацію без контролю при курсі держави в напрямку персоніфікованої накопичувальної системи неможливо, тому був прийнятий закон "Про недержавне пенсійне забезпечення", який регламентує та жорстко контролює всю сферу НПО. Чітка регламентація, прозорість роботи системи, багаторівневий перехресний контроль створені в ім'я єдиної, але дуже важливої задачі - надання учаснику НПФ максимально можливих гарантій збереження та примноження його особистих пенсійних коштів.
Контроль з боку держави не обмежується діями навіть ідеального, але одного закону. Держава - дуже уважний контролер, постійно присутній в кожному НПФ через свої органи: Комісію по регулюванню ринку фінансових послуг України, Державну комісію по цінним паперам та фондовому ринку, Національний банк України. Ці установи отримують звітність про діяльність як НПФ так і осіб, які його обслуговують - адміністратора, КУА, банка-зберігача, ліцензують їх діяльність, екзаменують та сертифікують керівників та співробітників цих осіб.
Контроль з боку засновників НПФ. Збори засновників відбуваються раз на рік для затвердження результатів діяльності фонду та призначення нових членів Ради НПФ. Це дуже важлива функція, враховуючи роль Ради фонду при визначенні інвестиційної політики та призначенні осіб що обслуговують НПФ. Слід зауважити, що ситуація безвладдя неможлива, якщо збори засновників не збираються два рази поспіль із-зі відсутності кворуму, то рішення по повістці дня приймає Комісія по регулюванню ринку фінансових послуг України. Рада фонду формується з представників засновників та работодавців-вкладників. Рада фонду може у будь-який момент змінити КУА, адміністратора чи зберігача фонду, якщо діяльність будь-кого з них буде признана Радою чи зборами засновників НПФ неефективною. Крім того Рада фонду затверджує інвестиційну декларацію НПФ, визначаючи деталізацію направлення інвестування пенсійних активів. Слід зауважити що заробітна плата членам Ради НПФ платиться не з коштів фонду, а за рахунок засновників.
Взаємоконтроль між адміністратором, КУА та зберігачем НПФ здійснюється наступним чином. Всі активи фонду (рахунки фонду, рахунки в цінних паперах, документи що підтверджують власність НПФ на нерухомість, готівкові дорогоцінні метали та т.і.) знаходяться у банка-зберігача. Однак він не може ними розпоряджатися. КУА надаючи розпорядження на інвестування пенсійних коштів в той чи інший актив, знаходиться під контролем зберігача, який перевіряє відповідність цих розпоряджень інвестиційній декларації. Якщо КУА порушує її, зберігач має право не тільки не виконувати таке розпорядження, але і сповіщає про таке порушення державним контролюючим органам. Адміністратор може направити кошти НПФ тільки на ті цілі, які вичерпно перелічені в Законі "Про недержавне пенсійне забезпечення". Цільове використання коштів НПФ з боку адміністратора контролюють не тільки зберігач, а й Рада фонду, яка регулярно оцінює та регламентує необхідність таких трат. Це лише кілька прикладів, але Законом передбачено як мінімум подвійний контроль за кожним рухом коштів НПФ.
Контроль з боку конкурентів. Кожна особа, що обслуговує НПФ, є членам саморегулюючої організації. Наприклад всі КУА є членами Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ). Будь-яких промах (чи ще гірше навмисні дії, направлені проти інтересів клієнтів, які доручили КУА свої гроші) стають предметом пристальної уваги з боку таких же КУА-конкурентів та дисциплінарного покарання, враховуючи, що УАІБ уповноважена подавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку представлення на отримання та анулювання ліцензії, "думки" про махінації з пенсійними активами можуть мати самі сумні наслідки для нерадивих КУА. Конкуренти не дарують нічого.
Кожен учасник НПФ в будь-який час на свою вимогу може отримати інформацію про стан своїх накопичень, розміру інвестиційних доходів та адміністративних витрат НПФ. Якщо учасники будуть незадоволені діями будь-якої особи, що обслуговує НПФ, вони можуть вимагати від Ради НПФ виправити ситуацію. Більш того, учасник може перевести свої пенсійні накопичення в інший НПФ.
Таким чином, максимальний захист від махінацій з пенсійними активами буде мати той НПФ, у якого обслуговуючі особи не пов'язанні між собою будь-якими корпоративними зв'язками.
Крім того, закон "Про недержавне пенсійне забезпечення" поставив ще один бар'єр на шляху потенційних махінаторів, встановивши високі вимоги до статутного та власного капіталу юридичних осіб, які відповідають за адміністрування НПФ та управління його активами. Кожна юридична особа, яка задіяна в роботі НПФ, несе відповідальність всіма своїми коштами перед учасниками за збереження та цільове використання належних їм пенсійних накопичень. Для того щоб у разі будь яких ускладнень покрити "невистачання", адміністратор і КУА повинні мати статутний капітал не менше 300 000 євро. Враховуючи те, що на першому етапі існування НПФ його активи будуть менше, ніж активи осіб, які його обслуговують, ймовірність махінацій з пенсійними грошима дуже мала. Для банків-зберігачів зберігання пенсійних активів взагалі ніколи не стане основним бізнесом. для них важливіше зберегти власну репутацію для здійснення саме банківської діяльності. Завдяки цьому вони не тільки не стануть розворовувати активи НПФ, а й стануть головними їх "сторожами".
Система контролю за інвестуванням
Ті КУА, які перевтілились з інвестиційних компаній, мають багатий досвід управління активами як власними, так і залученими. Вони здатні сформувати доходний та надійний портфель для НПФ і ефективно управлять їм. Однак законодавча влада, передбачаючи, що окрім "старожилів" фондового ринку з'являться ще й новачки, достатньо жорстко прописали куди можна, а куди заборонено інвестувати кошти НПФ. Це перша "лінія оборони". Другою "лінією оборони" є інвестиційна декларація, яка ще більше обмежує КУА в напрямках інвестування, встановлюючи деталізацію та додаткові вимоги як до напрямків, так і до окремих емітентів з потенційного портфелю. Наступна "лінія оборони" - це банк-зберігач, який перевіряє розпорядження КУА на відповідність інвестиційній декларації, закону "Про недержавне пенсійне забезпечення", нормативним актам Комісії по цінним паперам та фондовому ринку, Національного банку України, Комісії по регулюванню ринку фінансових послуг. Якщо виявиться найменше порушення, банк-зберігач повідомить про це контролюючим органам, Раді фонду та його адміністратору. Крім того існує контроль за результатами інвестиційної діяльності. Якщо вартість одиниці пенсійних активів істотно знизиться, банк-зберігач негайно повідомить про це всіх осіб, які обслуговують НПФ а також органам державного контролю для прийняття термінових адекватних дій та виправлення ситуації. На підставі щорічних результатів роботи КУА, Рада фонду може змінити інвестиційну декларацію, або змінити саму КУА.
Пенсійний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками та вкладниками фонду третім особам, Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. Кошти, перераховані до будь-якого пенсійного фонду будь-яким вкладником, не є власністю держави або органів місцевого самоврядування. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.