Послуги

Створення страхової компанії

Етапи створення страхової компанії:

  1. Реєстрація юридичної особи у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю.
  2. Одержання статусу фінансової установи - внесення до Державного реєстру фінансових установ.
  3. Одержання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Нормативні вимоги щодо здійснення страхової діяльності:

вимоги щодо організаційно-правової форми:

Страховик створюється в організаційно-правовій формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю.

Учасників страховика повинно бути не менше трьох;

статутного капіталу  (мінімальний розмір статутного капіталу страхової компанії, що займається видами страхування, іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі 1 млн. євро, а страхової компанії, що займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро в гривневому еквіваленті. Статутний капітал страхової компанії повинен бути оплачений виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного капіталу страхової компанії цінними паперами, що випускаються державою, за їхньою номінальною вартістю в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу);

досвіду роботи, керівництва та технічного забезпечення (Голова виконавчого органу та його перший заступник повинні мати вищу юридичну або економічну освіту, а головний бухгалтер - вищу економічну освіту. Також страховик та його відокремлені подразраспределенія повинні бути забезпечені комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, які відповідають встановленим вимогам. Дані вимоги не встановлені Законом про страхування, однак передбачені Розпорядженням про ліцензійні умови);

забезпечення платоспроможності (можливість страховика виконувати свої зобов'язання, прийняті за договорами страхування і пере страхування у випадку впливу несприятливих чинників);

формування, обліку та розміщення страхових резервів (вимоги щодо формування, обліку та розміщення страхових резервів встановлює ст. 31 Закону про страхування.Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування ( пере страхування). Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із страхування життя (математичні резерви);

проведення фінансового моніторингу (вимоги щодо проведення фінансового моніторингу страховиками містять обов'язкове проведення ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції (сплата страхових премій та отримання страхових виплат), через заповнення відповідних анкет та перевірку оригіналів або належним чином завірених копій статутних документів. Також страховик зобов'язаний встановити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та призначити працівника, відповідального за його проведення);

правил страхування (страхування поділяється на добровільне й обов'язкове. При обов'язковій формі умови здійснення окремого виду страхування передбачаються окремим нормативним документом, переважно постановами Кабінету Міністрів України. У разі здійснення страховиком добровільного виду (видів) страхування він зобов'язаний прийняти та зареєструвати в Комісії правила страхування, які розробляються для кожного виду страхування окремо).

Види добровільного страхування:

     1) страхування життя;

     2) страхування від нещасних випадків;

     3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

     4) страхування здоров'я на випадок хвороби;

     5) страхування залізничного транспорту;

     6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);

     7) страхування повітряного транспорту;

     8) страхування  водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

     9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

     10) страхування від вогневих  ризиків  та  ризиків  стихійних явищ;

     11) страхування  майна (іншого,  ніж передбачено пунктами 5-9 цієї статті);

     12) страхування    цивільної    відповідальності    власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

     13) страхування    відповідальності   власників   повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

     14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

     15) страхування   відповідальності   перед   третіми  особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 цієї статті);

     16) страхування  кредитів  (у  тому  числі   відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

     17) страхування інвестицій;

     18) страхування фінансових ризиків;

     19) страхування судових витрат;

     20) страхування   виданих   гарантій   (порук)  та  прийнятих гарантій;

     21) страхування медичних витрат;

     22) інші види добровільного страхування.

     Характеристику та класифікаційні ознаки  видів  добровільного страхування визначає Уповноважений орган.

 

Види обов'язкового страхування:

     1) медичне страхування;

     2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім   тих,   які   працюють   в  установах  і  організаціях,  що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок  інфікування вірусом   імунодефіциту   людини   при  виконанні  ними  службових обов'язків;

     3) особисте страхування працівників відомчої (крім  тих,  які працюють в установах і організаціях,  що фінансуються з Державного бюджету  України)  та  сільської   пожежної   охорони   і   членів добровільних пожежних дружин (команд);

     4) страхування спортсменів вищих категорій;

     5) страхування  життя  і  здоров'я  спеціалістів ветеринарної медицини;

     6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

     7) авіаційне страхування цивільної авіації;

     8) страхування  відповідальності  морського  перевізника   та виконавця   робіт,   пов'язаних   із   обслуговуванням   морського транспорту,  щодо  відшкодування  збитків,   завданих   пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

     9)  страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

     10) страхування засобів водного транспорту;

     12)  страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки  за  ядерну  шкоду,  яка  може  бути заподіяна внаслідок ядерного  інциденту;

     13) страхування   працівників   (крім  тих,  які  працюють  в установах і організаціях,  що фінансуються  з  Державного  бюджету України),  які  беруть участь у наданні психіатричної допомоги,  в тому  числі  здійснюють  догляд  за  особами,  які  страждають  на психічні розлади;

     14) страхування    цивільної    відповідальності    суб'єктів господарювання за шкоду,  яку  може  бути  заподіяно  пожежами  та аваріями    на    об'єктах    підвищеної    небезпеки,   включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на    яких    може    призвести    до   аварій   екологічного   та санітарно-епідеміологічного характеру;

     15) страхування цивільної відповідальності інвестора,  в тому числі за шкоду,  заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

     16) страхування  майнових  ризиків  за  угодою  про  розподіл продукції у випадках,  передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції";

     17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового  адміністратора,  ліквідатора  фінансової  установи та працівників  Міністерства  фінансів України, які визначені ним для вирішення  питань  щодо  участі  держави  у  капіталізації  банку;

     18) страхування  майнових  ризиків  при  промисловій розробці родовищ нафти і газу  у  випадках,  передбачених  Законом  України "Про нафту і газ";

     19) страхування  медичних  та  інших  працівників державних і комунальних  закладів  охорони  здоров'я  та  державних   наукових установ  (крім  тих,  які працюють в установах і організаціях,  що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на  інфекційні хвороби,  пов'язаного з виконанням ними професійних

обов'язків  в  умовах  підвищеного  ризику  зараження   збудниками інфекційних хвороб;

     20) страхування  відповідальності  експортера  та особи,  яка відповідає за утилізацію (видалення)  небезпечних  відходів,  щодо відшкодування  шкоди,  яку  може  бути  заподіяно здоров'ю людини, власності  та  навколишньому   природному   середовищу   під   час транскордонного  перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;

     22) страхування  об'єктів   космічної   діяльності   (наземна інфраструктура),  перелік  яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

     23) страхування    цивільної    відповідальності  суб'єктів космічної діяльності;

     24) страхування   об'єктів   космічної  діяльності  (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

     25) страхування відповідальності щодо ризиків,  пов'язаних  з підготовкою  до запуску космічної техніки на космодромі,  запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

     26) страхування   відповідальності   суб'єктів    перевезення небезпечних  вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

     27) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких   може   заподіяти   шкоду   третім   особам,  за  переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

     28) страхування   відповідальності   власників   собак  (за переліком  порід,  визначених  Кабінетом  Міністрів  України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

     29) страхування цивільної відповідальності громадян  України, що  мають  у  власності  чи  іншому законному володінні зброю,  за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

     30) страхування   тварин   на   випадок  загибелі,  знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках  та  згідно  з переліком тварин,  встановленими Кабінетом Міністрів України;

     31) страхування   відповідальності   суб'єктів    туристичної діяльності за шкоду,  заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

     32) страхування відповідальності морського судновласника;

     33) страхування  ліній   електропередач   та   перетворюючого обладнання  передавачів  електроенергії  від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;

     34)  страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції   тваринного   походження,   ветеринарних    препаратів, субстанцій  за  шкоду,  заподіяну  третім  особам;

     35) страхування  предмета  іпотеки  від  ризиків  випадкового знищення,  випадкового  пошкодження  або псування. 

     40) страхування майна, переданого у концесію;

     41)  страхування    цивільної    відповідальності   суб'єктів господарювання за шкоду,  яку може  бути  заподіяно  довкіллю  або здоров'ю  людей  під  час  зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів; 

     42)    страхування    цивільної   відповідальності   суб'єкта господарювання  за  шкоду,  яку  може бути заподіяно третім особам унаслідок  проведення  вибухових  робіт. 

     43)  страхування  майнових  ризиків  користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування  та  використання газу   (метану)  вугільних  родовищ; 

     44) страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги.

     Для здійснення  обов'язкового  страхування  Кабінет Міністрів України встановлює  порядок  та  правила  його  проведення,  форми типового   договору,  особливі  умови  ліцензування  обов'язкового страхування,  розміри  страхових  сум   та   максимальні   розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.