Послуги

Фактична перевірка платника податків: на що звернути увагу.

Підприємці часто потрапляють в ситуацію, коли до них за адресою здійснення підприємницької діяльності без попередження приходять податківці та вчиняють перевірку здійснення касових операцій, наявності ліцензій, марок акцизного збору на алкогольній та тютюновій продукції, наявності звітної податкової документації тощо. Такі перевірки називаються фактичними і вони проводяться у порядку, визначеному законодавством, але не рідко такі перевірки здійснюються з порушенням закону з боку податківців, тому хочемо звернути увагу на основні вимоги до проведення фактичної перевірки, про які потрібно знати, якщо до Вас завітали представники контролюючого органу.

1. Податковим кодексом України встановлено, що  фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо:

  • дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки,
  • порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій,
  • наявності ліцензій, патентів, свідоцтв,
  • дотримання норм законодавства про виробництво та обіг підакцизних товарів,
  • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків.

2. Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки.

Фактична перевірка має проводитися двома і більше посадовими особами контролюючого органу у присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції.

Слід зазначити, що згідно Податкового кодексу України представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

3. Посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення фактичної перевіркиза наявності підстав для її проведеннята за умови пред'явлення таких документів:

  • направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізитисуб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.
  • копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид, підстави для проведення перевірки, визначені законодавством, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися.
  • службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Направлення та копія наказує дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу

Платник податків та/або його посадові особа, уповноважений представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції, при пред’явленні направлення розписується в ньому, зазначаючи прізвище, ім’я, по батькові, посаду, дату і часу ознайомлення.

Непред'явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням встановлених вимог, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення фактичної перевірки.

4. Тривалість фактичної перевірки не повинна перевищувати 10 діб, а за рішенням керівника контролюючого органу може бути продовжена, але не більше як на 5 діб, тому слід звертати увагу на дату початку перевіркита її тривалість, вказані у наказі про проведення перевірки.

5. Результати перевірки оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт, якщо ж такі порушення відсутні – складається довідка.

Незаконні дії податківців та результати перевірки можливо оскаржити в адміністративному порядку та/або судовому порядку, тому радимо фіксувати всі порушення з боку контролюючих органів при фактичній перевірці.

Крім того, радимо дотримуватися норм чинного законодавства при проведенні господарської діяльності, щоб не було підстав для застосування санкцій за результатами вказаних перевірок.