Послуги

Авторске право. Знаки, патенти, винаходи

В час стрімкого розвитку економіки нашої країни та підприємництва, інтелектуальна власність стає чи не найпершим елементом суспільного життя, який потребує захисту. Тим паче, якщо у Вас є власний бізнес, то реєстрація об’єктів інтелектуальної власності це перше, що Ви маєте зробити для виділення Вашої компанії та своєї продукції серед конкурентів, підвищення репутації компанії та посилення її позитивного іміджу та престижу,охорони товарів і послуг від незаконної імітації та контрафакту, збільшення вартості компанії в процесі «розкрутки» бренду. А у випадку порушення Ваших прав не слід опускати руки, ми допоможемо Вам захистити Ваші права в судах, надавши оперативний та комплексний юридичний захист.

Так, об’єктами права інтелектуальної власності є:

-винаходи та корисні моделі –результати інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Іншими словами, винахід - це технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване, а корисна модель – це нове технічне рішення, що не випливає з існуючого рівня техніки і є промислово придатним. Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом, строк дії якого становить 20 років від дати подання заявки (для винаходів) та 10 років від дати подання заявки (для корисних моделей). Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Слід пам’ятати, що не є винаходами:ідеї, що стосуються зовнішнього вигляду виробів, в тому числі спрямовані на задоволення естетичних та ергономічних потреб (такі об'єкти охороняються в якості промислових зразків);бази даних (охороняються авторським правом);методи проведення ігор;методи виконання розумових операцій;ідеї, які не можуть бути втілені в життя, а також ті, що суперечать нормам гуманності та моралі.Просто й однозначно визначити, чи підлягає Ваш об'єкт охороні в якості винаходів чи корисних моделей можна не завжди, тому у разі виникнення будь-яких сумнівів, будь ласка, звертайтесь до фахівців нашої компанії.Право на одержання патенту має винахідник та інші особи, які набули право на винахід (корисну модель) за договором чи законом. Основна мета отримання патенту полягає в отриманні комерційної вигоди - патент може і повинен приносити прибуток.Яким же чином документ, який містить відомості про винахід (корисну модель), дозволяє отримати прибуток?Такий потужний спосіб захисту прав, якотримання патенту на винахід (корисну модель) допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати свій об'єкт за власним розсудом, право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди, виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі) третіми особами, у тому числі забороняти таке використання. Ці права і є основою комерційного успіху патентовласника.Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку.У разі порушення Ваших прав за патентом на винахід (корисну модель) необхідно звертатися в Антимонопольний комітет України, або до суду, в залежності від обставин справи. В такому разі порушнику буде заборонено використання запатентованого в Україні об'єкту, тобто, Вашого об’єкту. Також він може бути зобов'язаний відшкодувати збитки, оштрафований, а в деяких випадках, навіть, притягнутий до кримінальної відповідальності.

- промислові зразки–результати творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Тобто, промисловий зразок визначається як творчий результат, спрямований на створення виробу з новим дизайном, що задовольняє естетичні та ергономічні потреби.Зареєструвати як промисловий зразок можна будь-який виріб, що має новий зовнішній вигляд.Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання.Вироби з новим зовнішнім виглядом можуть охоронятися одночасно як об'єкти авторського права, промислові зразки і знаки для товарів та послуг.Це дає можливість перехресного захисту прав, а також дає свободу маневру в плані переслідування недобросовісних конкурентів.В якості самостійного способу охорони прав на зовнішній вигляд виробу в Україні оптимальним є саме патент на промисловий зразок. У порівнянні з об'єктами авторського права він виграє в простоті доведення факту порушення, а з торговою маркою – в тому, що охорона дійсна для всіх видів товарів та послуг.Слід також враховувати, що промисловий зразок не охороняє текстові форми. Тобто, якщо Ви маєте намір зареєстрували етикетку товару як промисловий зразок, то охоронятися буде тільки зовнішній вигляд етикетки, а для захисту текстів, зображених на етикетці, її слід реєструвати окремо як торгову марку.Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу.Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом, строк дії якого становить 15 років від дати подання заявки. Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із законодавством порушенням прав власника патенту.

- знаки для товарів та послуг(торгова марка)–позначення, які вирізняють товари та послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб. Іншими словами, це знак, за яким споживач впізнає Вас серед конкурентів. Якщо Ваші товари та послуги високої якості і про це говорять, якщо ви вкладаєте гроші в рекламу і плануєте розвиватися, є сенс захистити себе від недобросовісної конкуренції, офіційно зареєструвавши свою торгову марку.Що може статися з незареєстрованою торговою маркою? ЇЇ можуть з легкістю скопіювати Ваші конкуренти, таким чином ввівши споживача в оману схожою назвою або упаковкою, прикритися Вашим ім'ям, та навіть зареєструвати торгову марку на себе, причому зробити це на законних підставах.Також бувають випадки, коли шляхи компанії і співзасновника (партнера) розходяться, і як наслідок, останній реєструє на себе розроблені на підприємстві торгові марки та іншу інтелектуальну власність, через що компанія зазнає серйозних збитків.Для припинення випадків недобросовісної конкуренції і передбачена реєстрація торгових марок. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.Свідоцтво про реєстрацію торгової марки, як і патент, є потужним засобом охорони прав.Реєстрація торгової марки дає право її власнику монопольне право використовувати зареєстрований знак, забороняти його використання третім особам, передавати права на торговельну марку, а також дає можливість отримати домен в зоні UA та захистити себе від ввезення чи вивезення контрафактної продукції шляхом реєстрації знаку в митному реєстрі.

- авторське право - особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора у зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом.Як відомо, права автора виникають з моменту створення ним твору і не потребують обов’язковоїдержавної реєстрації. Тобто, кожна особа, створивши своєю творчою працею твір, набуває прав на нього автоматично. Однак, ця юридична норма може ввести в оману авторів на предмет того, що реєстрація авторського права є недоцільною процедурою.В інтересах автора або особи, якій він передав майнові права, максимально подбати про те, щоб забезпечити докази належності прав на випадоквиникнення спорів.Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори; усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; музичні твори; твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи; збірники творів та ін.При створенні об’єкту авторського права виникають два види авторських прав: майнові та немайнові.До немайнових прав належать:право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.Немайнові права автора охороняються безстроково.До майнових прав відносяться:виключне право на використання твору;виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.Автор також має право забороняти відтворення, публічне виконання, переробку творів, інше їх використання.Майнові права автора можуть бути відчужені (продані, подаровані) та передані в тимчасове використання. Такі права діють протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, а тому винагороду за використання твору після смерті автора (власника авторських прав) протягом вказаного часу отримують його спадкоємці.

У випадку порушення Ваших прав інтелектуальної власності, наша компанія з радістю допоможе Вам відстояти свої права. Визначальна роль у забезпеченні захисту прав і законних інтересів авторів і правовласників на об’єкти інтелектуальної власності належить судам. На сьогодні такий захист є найбільш дієвим і довершеним для встановлення істини.При виникненні спірних ситуацій слід пам’ятати, що ефективний захист прав інтелектуальної власності може забезпечити лише висококваліфікована команда професіоналів, якими є наразі спеціалісти нашої компанії.