Новини

 

Притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за фінансування передвиборчої агітації кандидата на пост Президента України при наявності податкового боргу.

 

Відносною новелою сучасних виборчих перегонів було притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за фінансування передвиборчої агітації кандидата на пост Президента України при наявності податкового боргу у цих  осіб.

Так, дійсно, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», (надалі – Закон) не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Оскільки йдеться саме про податковий борг, при підготовці своєї правової позиції ми враховували норми податкового законодавства.

Відповідні протоколи про адміністративне правопорушення (надалі- Протокол),

складалися Національним агентством з питань запобігання корупції (надалі - НАЗК). Вказаний протокол був складений у зв’язку зі здійсненням контролю за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборчої агітації кандидата на пост Президента України, під час якого було встановлено, що фізичною особою було здійснено добровільний внесок на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

При цьому, державна фіскальна служба України листом повідомила, що за даними інформаційної системи органів ДФС у цієї фізичної особа станом на дату надання добровільного внеску обліковувався податковий борг.

Тим не менше, ми вважаємо, що в діях фізичної особи відсутній склад адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 212-15 КпАП України, оскільки остання не вчиняла дій (умисних чи з необережності) спрямованих на порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації виходячи з наступного.

Як з’ясувалось, при оплаті внеску працівниками банку було перевірено інформацію з Єдиного реєстру боржників, згідно якої будь-яка заборгованість на момент оплати була відсутня. Зазначене підтверджується Інформацією з Єдиного реєстру боржників. Працівники банку запевнили, що все добре та можна проводити платіж.

Жодних листів з ДФС України чи інших державних органів про необхідність сплати податків чи зборів особа не отримувала ані до здійснення добровільного внеску, ані після того.

Крім того, ми впевнені, що правопорушення, у вчиненні якого звинувачують особу не співрозмірне тій сумі, на яку нібито в неї була заборгованість по сплаті податку (добровільний внесок в 300 разів перевищував податковий борг).

Аналогічні пояснення були надані під час складання протоколу про адміністративне правопорушення в НАЗК.

Вважаємо, що провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю з підстав встановлених п.1 ст. 247 КпАП України, що полягає в наступному.

Відповідно до ст.245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративне правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законом.

Стаття 7 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає, що ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше, як на підставах і в порядку, встановлених законом. При цьому, провадження в справах про адміністративне правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законів. Відповідно до вимог процесуального закону, докази мають бути належними та допустимими. Допустимими є ті докази, які зібрані у відповідності до закону, компетентними органами та в установленому порядку, а належними - якщо вони підтверджують факт даного адміністративного проступку.

Вимоги ст.ст. 245, 280 КУпАП передбачають, що провадження у справах про адміністративне правопорушення має забезпечувати повне, всебічне і об'єктивне з'ясування всіх обставин справи, що сприяє постановленню законного та обґрунтованого рішення, яке виключало б його двозначне тлумачення і сумніви щодо доведеності вини певної особи в учиненні адміністративного правопорушення.

За умовами ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Тобто при складанні протоколу необхідно було з’ясувати:

-який це податок,

-коли він виник,

-чи повідомляли платника про наявність цього боргу,

-чи надсилали платнику ППР, або податкову вимогу,

-чи є докази отримання платником відповідних повідомлень.

Згідно з п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України податковий борг це сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого у порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Таким чином, у разі коли платником податків не виконуються умови, визначені п.п. 57.2-57.3 ст. 57 Кодексу, нараховані грошові зобов’язання після закінчення десятиденного та тридцяти денного терміну набувають статусу податкового боргу.

Матеріали вказаної справи про адміністративне правопорушення не містили підтверджень щодо повідомлення особи про наявність у неї податкового боргу станом на день здійснення внеску і взагалі про її обов’язок сплачувати податок у вказаний період.

Таким чином, в даному випадку, відсутні підстави вважати, що особа взагалі була повідомлена про наявність у неї податкового боргу на час здійснення останньою  добровільного внеску.

Разом із тим, для кваліфікації діяння за ст. 212-15 необхідним, зокрема, є встановлення порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

З урахуванням положень зазначеної статті та відповідно до загальних засад адміністративного права України об’єкт правопорушення, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона в своїй сукупності визначають склад адміністративного правопорушення.

Вина це обов’язкова ознака суб’єктивної сторони будь-якого адміністративного правопорушення.

Суб'єктивна сторона вказаного правопорушення характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу.

За таких обставин, приходимо до висновку про відсутність в особи умислу (прямого або непрямого) щодо внесення на підтримку кандидата на пост Президента України внеску за наявності податкового боргу про існування якого відомо не було.

При цьому, згідно ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. 

Відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю в разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

З урахуванням того, що санкція ст. 212-15 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму, при цьому особа взагалі не була повідомлена про наявність податкового боргу до надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, приходимо до висновку про наявність підстав для закриття провадження у справі за відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України», ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» стала практика Європейського суду з прав людини є частиною національного законодавства та обов'язкова до застосування судами як джерело права.

У рішенні ЄСПЛ від 21 липня 2011 року по справі «Коробов проти України» Європейський суд з прав людини вказав, що при оцінці доказів Суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом». Проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпції факту.

Статтею 62 Конституції України встановлено презумпцію невинуватості.

Обов’язок встановлення всіх обставин умовного правопорушення та доведення вини особи покладається на сторону обвинувачення. Всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на її користь.

Податкове законодавство, а саме п. 56.21 статті 56, пп.4 .1.4 п. 4.1 статті 4 ПКУ також містить принцип, згідно якого будь-які сумніви щодо винуватості платника податків розцінюються на користь саме платника.

Відповідно до п.1 ст. б Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж, розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

За таких обставин провадження в справі про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ст. 212-15 КУпАП, - підлягає закриттю за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 268, 271 КпАП України, ми просили закрити провадження по справі про адміністративне правопорушення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 212-15 КпАП України у зв'язку з відсутністю в діях останньої складу адміністративного правопорушення

Крім того, необхідно звернути  увагу суду, що санкція ст. 212-15 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. В той час як  призначення платежу, здійсненого нашим клієнтом було «добровільний внесок на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України».

Суд першої інстанції, погодившись з нашими аргументами, закрив провадження.

Правова позиція в даних категоріях справ залежить від наступних обставин:

- який це податок,

- яка сума податкового боргу (до 1020 грн, або менша),

 -яке призначення платежу, здійсненого особою, яка притягається до   

 адміністративної відповідпльності,

- чи надсилалось ППР платнику податків.

Важливою ця категорія справ є тому, що окрім адміністративної відповідальності, до якої може бути притягнута особа, внесок, який був зроблений цією особою перераховується в дохід бюджету.


 

Шановні клієнти, хотілося б нагадати, що згідно з новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», введені деякі нові положення щодо управління товариством і відносинами між його учасниками. Закон також вимагає привести статути товариств у відповідність з ним до 18 червня 2019 року.

Крім того, згаданий вище закон суттєво змінює порядок укладення деяких договорів. Наприклад, закон вимагає отримувати згоди загальних зборів учасників товариства на укладення, якщо його ціна перевищує половину вартості чистих активів товариства за результатами попереднього кварталу. В іншому випадку, існує ризик визнання такого договору недійсним.


СТАРТАП - явище не нове для світової спільноти, проте, в Україну воно прийшло не так давно. На жаль, більшість не до кінця розуміє значення цього поняття і так називає будь-який початковий бізнес. Так що, думаю, для початку треба розібратися що ж таке «стартап».

Стартап - це нова компанія (не обов'язково навіть оформлена як юридична особа), яка розвивається та будує свій бізнес на основі інноваційних ідей або використовуючи нові (раніше не відомі) технології.

Варіантів отримання інвестицій для «розкрутки» стартапу безліч. Найпоширеніші в світовому співтоваристві: FFF (family, friends, fools); банківська позика для фізичних осіб (банки-ритейлери); бізнес-ангели; краудфандінг (класичний, незвичайний, ICO-краудфандінг); гранти і конкурсне фінансування; акселератори; венчурні фонди; банки, що працюють з малим бізнесом.

Вибір великий, але треба враховувати, що в майбутньому він відіб'ється на Вашому бізнесі як у фінансовому плані, так і в структурі управління ним. І не забувайте, що стартап - це завжди ризик, немає гарантій що ви досягнете бажаного результату.

Давайте розберемо види інвестування стартапів в Україні, їх плюси і мінуси, порядок оформлення необхідної документації, а також законодавче регулювання.

1. Щодо FFF; банківської позики для фізичних осіб і малого бізнесу, все просто і зрозуміло: взяв в борг - віддай. Всі ризики, в такому випадку, покладені на підприємця, але й дохід весь його ж. Однак, часто цих коштів просто недостатньо. Особливого законодавчого врегулювання при виборі такого інвестування не потрібно, все враховано в Цивільному і Господарському кодексах України.

2. Бізнес-ангели - це інвестори, які вкладають грошові кошти в інноваційний проект в момент його старту в обмін на повернення вкладень і отримання частки в капіталі нової компанії. В європейських країнах і США саме таке інвестування стоїть на першому місці. Україна поки не досягла рівня західних сусідів, однак певний прогрес є. Так, ще в кінці 2006 року була створена Асоціація «Приватні інвестори України», а на сьогодні кількість бізнес-ангелів збільшилась (просто зайди в інтернет і запропонуй свою ідею).

Незаперечною перевагою такого інвестування є можливість отримати достатнє фінансування проектів з високими ризиками (наприклад, на стадії розробки). Однак, мінуси теж є. Перше і найнебезпечніше - це переплутати бізнес-ангела з бізнес-дияволом і повністю втратити керування над проектом (і гроші що характерно теж). Крім того, за підсумками, інвестору переходить частина бізнесу.

Треба зауважити, що законодавства, яке б регулювало конкретно правовідносини між стартаперами та бізнес-ангелом в Україні немає. Доводиться «підганяти» під себе загальні норми. Крім того, в спробі зупинити відтік ідей українських розробників за кордон, ВРУ прийняла Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Положення вищевказаного закону ще сильніше загальмували розвиток такого виду інвестування, створивши нові складності для «молодих» бізнесменів.

Серед варіантів оформлення правовідносин, в такому випадку, використовують підписання договору позики, збільшення статутного капіталу (пайова участь при реєстрації ТОВ), договір про спільну діяльність. Форма співпраці найчастіше визначається інвестором.

3. Краудфандінг (англ. Crowdfunding - «народне фінансування »,« crowd »- букв.« Натовп ») - спосіб колективного фінансування, заснований на добровільних внесках». Говорячи простими словами, це створення Інтернет-майданчиків, на яких проводиться збір грошей на розробку інноваційного продукту. Найчастіше, це відбувається за принципом перед покупки фізичними особами, яких зацікавив запропонований товар.

У світі створено велику кількість таких майданчиків в різних галузях. За правилами більшості таких майданчиків, для участі необхідно бути резидентом країни - засновниці, так що їх використання українськими стартаперам практично неможливо.

Треба зауважити, що в Україні були спроби створити такі майданчики, однак ідея особливо не прижилася. Основними напрямками існуючих українських майданчиків є соціальні проекти (які також підтримуються державною політикою) і культура (мистецтво, література). Серед них такі як: Na-Starte.com., Рeoplesproject.com, Вiggggidea.com, "Спільнокошт", "Моє місто".

З позитивного, у разі залучення інвестицій таким шляхом, ви отримуєте і гроші, і перших покупців вашої продукції; зниження витрат на маркетинг. З негативного - для отримання достатніх інвестицій, необхідно досить докладно розкрити саму ідею стартапу, що робить її незахищеною перед конкурентами, відповідальність перед краундінвесторамі, ризик не досягти поставленої мети.

В Україні, на даний момент, немає законодавчого врегулювання такої діяльності, можливо саме це уповільнює розвиток цього виду інвестування.

4. Гранти та конкурсне фінансування - можливе джерело отримання інвестицій від державних або муніципальних органів, а також великих компаній.

На даний момент, в Україні діє 99 грантів і конкурсів з відкритою подачею заявок. Кожен з них передбачає свій порядок участі, вимоги до учасника і його проекту, порядок отримання коштів і порядок їх повернення (якщо таке повернення взагалі передбачено).

У 2018 році Постановою Кабінету Міністрів України був створений Національний фонд досліджень, який почне свою діяльність вже з 2019 року. Крім того, було затверджено положення про Фонд.

З позитивного, отримавши грант - ви отримуєте вагоме джерело фінансування. З мінусів, отримати таке фінансування вкрай складно, а також не забуваємо, що це бюджетні кошти і звітувати доведеться за кожну копійку.

5. Акселератори - це компанії, які діють за принципом бізнес-шкіл або менторства. Їх діяльність дозволяє стартаперу відшліфувати свій продукт, розробити методику продажів, вийти на ринок. Плюс, допомога у створенні дієвої бізнес-моделі, отримання фінансової підтримки. Серед мінусів, потрібно відзначити такі як: втрата частини бізнесу (його забире собі компанія-акселератор), незначне фінансування, вузько спрямованість вибору проектів такими компаніями (в основному це IT-проекти, технологічні ідеї).

Основним документом, який регулює такі правовідносини, на сьогоднішній день, є договір, в якому прописуються всі необхідні умови. У цей момент, дуже важливо нічого не пропустити (особливо це стосується стартапера), так як при неграмотно складеному договорі можна втратити і ідею, і гроші. Найпоширенішим способом повернення інвестицій, в цьому випадку, є отримання частини акцій в новій компанії.

В Україні перші акселерати з'явилися ще в 90-е, але особливого поширення не отримали. Можливо причина так само в тому, що законодавство чітко не регламентує діяльність таких компаній (в принципі, як і їх «побратимів» бізнес-інкубаторів), хоча прийняття вузького закону в даній темі давно висить на поверхні.

6. Венчурні фонди (англ. Venture - ризикований захід) - це великі інвестиційні компанії, які працюють з інноваційними підприємствами високого ступеня ризику (як правило, 70-80% проектів не досягають позитивного результату, в той час як інші 20-30% покривають всі збитки і приносять прибуток). Такі компанії, як правило, стають власниками частини нового бізнесу або його кредиторами (купівля векселів).

Плюс такого інвестування - отримання і фінансування в потрібному обсязі і практичну допомогу в побудові бізнесу (венчури зацікавлені в розвитку вашої компанії). Однак, не забувайте, що самостійно приймати рішення в цьому випадку вам не дадуть, всі дії компанії будуть під контролем венчурного фонду.

В Україні офіційно діє більше 35 венчурних фондів. Однак, чіткого законодавчого врегулювання досі немає. Спроби створити міцний фундамент провалився. Так, ще в 2007 році був зареєстрований законопроект «Про венчурну діяльність в інноваційній сфері», але не був підтриманий депутатами. На сьогодні, єдиний закон, який згадує венчурні фонди - є ЗУ «Про інститут спільного інвестування».

В кінці, необхідно зауважити, що який би спосіб інвестування не обрав стартапер, він находиться в більш слабкій позиції по відношенню до інвестора (вони мають досвід, штат юристів та гроші). Тому радимо, перш ніж підписати який-небудь документ, звернутися до юриста-професіонала, який допоможе захистити Ваші ідеї.

Виходячи з вищевикладеного, можна прийти до висновку, що інвестування стартапів в Україні розвивається досить активно (як і кількість стартапів), проте складність полягає у відсутності чіткої законодавчої бази, державної стабільності і наявності високого ступеня ризиків.


«Способы инвестирования в стартапы (займ, вход инвестора в ООО...)»

Развитие IT-технологий движется настолько высокими темпами, что каждый день возникают все новые и новые технологические решения, способные коренным образом повлиять на мировую экономику, развитие общественных отношений, да и на развитие человечества в целом.

Однако, очень часто, стартап – это группа энтузиастов, верящих, что их идея спасет человечество, но имеющих достаточно скромные финансовые активы, чтобы эту идею попытаться воплотить в жизнь. Для развития стартапа, как правило, необходимы инвестиции.

На сегодняшний день, существует несколько краудфандинговых платформ, самой известной из которых, является Kickstarter, где можно собрать средства на реализацию своей идеи. Но не каждый проект на это способен. Кроме того, сбор средств через краудфандинг может занять довольно много времени, а мир IT-технологий настолько динамичен, что завтра аналогичное решение предложит кто-то другой и сбор средств уже будет неактуален.

Привлечение кредитных средств в банках также довольно затратный процесс по времени. Кроме того, не каждый банк готов кредитовать проекты с высоким риском, а если это и произойдет, то проценты по такому кредиту будут очень высокими.

Поэтому стартапы ищут более быстрые способы привлечения инвестиций: привлечение займов, продажа долей в будущих проектах, размещение своих проектов на площадках венчурных фондов, запуск ICO-проектов и т.д.

В большинстве случаев, инвестирование в стартапы сопряжено с высокими рисками для инвестора, хотя в случае успеха, сулит не менее высокие доходы, как например, в случае продажи приложения WhatsApp.

Очень часто, начиная проект, который требует инвестирования, команда единомышленников не задумывается о его юридическом оформлении, поэтому инвестору, в первую очередь, необходимо понимать, кто несет перед ним ответственность за инвестированные средства, кто гарантирует ему то, что средства пойдут именно на развитие стартапа, а не на приобретение, например, предметов роскоши. Если мы говорим об инвестировании такого рода в Украине, то одним из немногих способов обезопасить себя инвестором является заключение договора займа с одним из авторов стартапа и привлечением остальных участников в качестве его поручителей. В договоре необходимо предусмотреть процентную ставку за пользование средствами инвестора, исходя из возможного размера будущей прибыли от продажи проекта. Тогда у инвестора будет основание в случае провала стартапа хотя бы требовать возврата средств, включая проценты. Но в таком оформлении инвестиции также есть свои минусы, поскольку на момент инвестирования, стороны могут только прогнозировать будущую прибыль от продажи проекта и инвестор может «продешевить», предусмотрев недостаточно высокий процент в договоре, что существенно снизит его доход от внесенной инвестиции. Однако, таковы реалии украинского законодательства, не располагающего достаточной гибкостью подхода к практике инвестирования в проекты, не оформленные как субъекты хозяйственной деятельности.

Безусловно, более защищенным себя чувствует инвестор, который приобретает корпоративные права проекта: долю в ООО или акции, если проект облечен в форму акционерного общества. В таком случае, инвестор участвует в распределении прибыли, пропорционально доле своего участия в юридическом лице.

Грамотно составленный устав защитит вложения инвестора, принесет доход и даст реальную возможность управления компанией.

Кроме того, при таком способе участия в стартапе инвестор не только получает дивиденды, но и может стать сособственником прав интеллектуальной собственности, что в дальнейшем дает серьезные перспективы (например, роялти). Для этого, очень важно принимать непосредственное участие в патентировании, регистрации торговой марки и прочее.

Однако, в наших реалиях, достаточно редко стартапы облекаются в форму юридического лица до того момента, пока проект не начнет стабильно работать и приносить доход.

Несколько проще обстоят дела при инвестировании за пределы Украины. Так, например, в практике венчурного инвестирования есть инструменты, позволяющие зафиксировать участие инвестора в еще не созданной компании. Заключая обязательство под названием convertible note, ни инвестор, ни стартап не знают реальной стоимости будущей компании, однако могут зафиксировать участие инвестора и его право на получение доли в будущей компании. Кроме того, этот документ устанавливает определенные преимущества для инвестора в следующих раундах финансирования проекта: дисконт  при приобретении им доли в компании  (то есть более низкую стоимость по сравнению с другими инвесторами, которые подключились на более поздней стадии финансирования); дополнительная стоимость – более высокая  цена, по которой обязательство конвертируется в доли (акции) компании. То есть инвестор, участвующий на более ранних этапах финансирования стартапа и соответственно, рискующий своими деньгами более других, имеет возможность компенсировать свои риски за счет преимуществ, которые предусмотрены в convertible note.

С развитием технологии блокчейн и появлением возможности проведения на ее основе эмиссии криптовалютных токенов, достаточно популярным и эффективным способом привлечения инвестиций стало проведение «первичного размещения монет» или ICO. Инвестирование такого рода отличается крайне высокими рисками, поскольку вкладывая реальные средства, инвестор в обмен получает ничем не подтверждённые крипто-монеты, которые в будущем либо таки и останутся набором символов, либо будут обращаться на криптовалютных биржах и могут быть обменены с прибылью на денежные знаки, либо на криптовалюту, либо на имущество и прочие активы. Однако, практика показывает, что в большинстве случаев, за ICO либо скрываются мошенники, либо стартап не имеет экономических перспектив и вложенные средства, в лучшем случае могут быть возвращены через некоторое время после прекращения ICO. В связи с этим, к такого рода инвестированию следует относиться с большой степенью осторожности, внимательно изучая не только whitepaper проекта, но и многие другие аспекты: команду, мнения экспертов, других инвесторов. На сегодняшний день, благодаря интересу к инвестированию через ICO со стороны комиссий по ценным бумагам и фондовому рынку ряда стран, в частности США, выпуск токенов стал рассматриваться как эмиссия ценных бумаг с применением соответствующих нормативных актов. Вследствие этого, многие риски снижены за счет либо регистрации проспекта эмиссии токенов – ценных бумаг, либо заключения контрактов о будущем участии инвестора в юридическом лице, как, например, SAFT, напоминающих, по сути, описанные выше convertible note.

Безусловно, инвестирования без риска, а особенно, если речь идет об инвестировании в стартапы не бывает, однако использование описанных выше инструментов, может в значительной степени снизить указанные риски.


Инвестирование стартапов

Стартап - это новая развивающаяся компания (не обязательно даже оформленная как юридическое лицо), которая строит свой бизнес на основе инновационных идей или используя новые (ранее не известные) технологии.

Вариантов получения инвестиций для стартапа множество.

Самые распространенные в мировом сообществе: FFF (family, friends, fools); банковский займ для физических лиц; бизнес-ангелы; краудфандинг; гранты и конкурсное финансирование;  венчурные фонды; банки, работающие с малым бизнесом.

Выбор велик, но надо учитывать, что в будущем он отразится на Вашем бизнесе как в финансовом плане, так и в структуре управления им. И не забывайте, что стартап – это всегда риск, нет гарантий что вы достигнете желаемого результата.

Давайте разберем виды инвестирования стартапов в Украине, их плюсы и минусы, порядок оформления необходимой документации, а также законодательное регулирование.

1. Относительно банковского займа для физических лиц и малого бизнеса, все просто и понятно: взял в долг – отдай. Все риски, в таком случае, возложены на предпринимателя, но и доход - тоже его.  Особого законодательного урегулирования при выборе такого инвестирования не нужно, все учтено в Гражданском и Хозяйственном кодексах Украины.

2. Бизнес-ангелы – это инвесторы, которые вкладывают денежные средства в инновационный проект в момент его старта в обмен на возврат вложений и получение доли в капитале новой компании. В европейских странах и США именно такое инвестирование стоит на первом месте. Украина пока не достигла уровня западных соседей, однако определенный прогресс есть.

Надо заметить, что законодательства, которое бы регулировало конкретно правоотношения между стартапером и бизнес-ангелом в Украине нет. Приходится «подгонять» под себя общие нормы. Кроме того, в попытке приостановить отток идей украинских разработчиков за границу, был принят Закон Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий». Положения вышеуказанного закона еще сильнее затормозили развитие такого вида инвестирования, создав новые сложности для «молодых» бизнесменов.

Среди вариантов оформления правоотношений, в таком случае, используют подписание договора займа, увеличение уставного капитала (паевое участие при регистрации ООО), договор о совместной деятельности.

Форма сотрудничества чаще всего определяется инвестором.

3. Согласно данным Википедии: «Краудфа?ндинг» (англ. crowdfunding — «народное финансирование», «crowd» - букв. «толпа») — способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах». Говоря простыми словами, это создание Интернет-площадок, на которых производится сбор денег на разработку инновационного продукта. Чаще всего, это происходит по принципу предварительной покупки физическими лицами заинтересовавшего их товара.

В мире создано большое количество таких площадок в различных отраслях. Самые известные среди них: в США - Sellaband, SliceThePie, Hyper Funding, IndieGoGo, Pledge Music[en], Kickstarter, RocketHub, FundaGeek; в Великобритании - Sponsume[en], PleaseFund.Us, Authr.com, OnSetStart; во Франции - Ulule; в Германии - Startnext; в России - Planeta.ru, Boomstarter; в Китае - DemoHour, Dreamore, Fundator. По правилам большинства таких площадок, для участия необходимо быть резидентом страны – основательницы, так что их использование украинскими стартаперами практически невозможно.

            Основными направлениями существующих украинских площадок являются социальные проекты (которые также поддерживаются государственной политикой) и культура (искусство, литература).  Среди них такие как: Na-Starte.com., Рeoplesproject.com, Вiggggidea.com, "Спільнокошт", "Моє місто".

             Из положительного, в случае привлечения инвестиций таким путем, вы получаете и деньги,и первых покупателей вашей продукции, а также снижение затрат на маркетинг. Из негативного – для получения достаточных инвестиций, необходимо довольно подробно раскрыть саму идею стартапа, что делает ее незащищенной перед конкурентами, ответственность перед краундинвесторами, риск не достичь поставленной цели.

              В данном случае мы бы советовали максимально защитить свои авторские права.

              В Украине, на данный момент, нет законодательного регулирования такой деятельности, возможно именно это замедляет развитие этого вида инвестирования.

              4. Гранты и конкурсное финансирование – возможный источник получения инвестиций от государственных или муниципальных органов, а также больших компаний.

              На данный момент, в Украине действует ряд грантов и конкурсов с открытой подачей заявок. Каждый из них предусматривает свой порядок участия, требования к участнику и его проекту, порядок получения средств и порядок их возврата (если такой возврат вообще предусмотрен).

                В 2018 году Постановлением Кабинета Министров Украины был создан Национальный фонд исследований, который начнет свою деятельность уже с 2019 года. Кроме того, было утверждено положение о Фонде.

                 Из позитивного, получив грант – вы получаете весомый источник финансирования. Из минусов, получить такое финансирование крайне сложно, а также не забываем, что это бюджетные средства и отчитываться придется за каждую копейку.

               5. Акселераторы – это компании, которые действуют по принципу бизнес-школ или менторства. Их деятельность позволяет стартаперу отшлифовать свой продукт, разработать методику продаж, выйти на рынок, оказывает помощь в создании действующей бизнес-модели, получение финансовой поддержки. Среди минусов, нужно отметить такие как: потеря части бизнеса (его заполучает себе компания-акселератор), незначительное финансирование, узкая направленность выбора проектов такими компаниями (в основном это IT-проекты, технологические идеи).

                 Основным документом, который регулирует такие правоотношения, на сегодняшний день, является договор, в котором прописываются все необходимые условия. В этот момент, очень важно ничего не упустить (особенно это касается стартапера), так как при неграмотно составленном договоре можно потерять и идею, и деньги. Самым распространенным способом возврата инвестиций, в этом случае, является получение части акций в новой компании.

                   6. Венчурные фонды (англ. venture — рискованное предприятие) — это крупные инвестиционные компании, которые работают с инновационными предприятиями высокой степени риска (как правило, 70-80% проектов не достигают положительного результата, в то время как остальные 20—30 % покрывают все убытки и приносят прибыль). Такие компании, как правило, становятся владельцами части нового бизнеса или его кредиторами.

                   Плюс такого инвестирования – получение и финансирование в нужном объеме и практическую помощь в построении бизнеса (венчуры заинтересованы в развитии вашей компании). Однако, не забывайте, что самостоятельно принимать решения в этом    случае вам не дадут, все действия компании будут под контролем венчурного фонда.

                   В Украине официально действует более 35 венчурных фондов. Однако, четкого законодательного урегулирования до сих пор нет. В 2007 году был зарегистрирован законопроект «Про венчурную деятельность в инновационной сфере», но не был поддержан депутатами. На сегодня, единственный закон, который упоминает венчурные фонды – является ЗУ «Об институте совместного инвестирования».

                   Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что инвестирование стартапов в Украине развивается довольно активно (как и количество стартапов), однако сложность заключается в отсутствии четкой законодательной базы.


ОСНОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭСТОНИИ:

 • учреждение компании
 • налогообложение
 • э-резиденция

Обзор коммерческой среды в Эстонии

Коммерческая среда в Эстонии позволяет вам сфокусироваться на расширении своего бизнеса вместо того, чтобы тяготиться бумажной волокитой. Мы привыкли выполнять дела быстро. Наше законодательство прозрачно и оказывает поддержку предпринимательской деятельности. У нас также самая конкурентоспособная и благоприятная для инвестирования система налогообложения в Европе. Начать бизнес и задекларировать налоги можно всего в течение нескольких минут. Достаточно всего пару нажатий на клавиатуре для того, чтобы проверить сведения вашего бизнеспартнера (среди прочего можно проверить и долги по налогам или основные кредитные рапорты).

Эстония – самая первая страна, предлагающая э-резиденцию, которая является межнациональной цифровой идентичностью с возможностью ставить цифровые подписи, а также создавать и управлять независимым от местоположения бизнесом в онлайн режиме. Больше информации об э-резиденции вы сможете найти в конце данной брошюры. Чтобы узнать больше об экономической ситуации в Эстонии, пожалуйста, посетите https://estonia.ee/business или www.estonia.ee для получения сведений об Эстонии в целом.

Основные правовые акты, которые регулируют ведение бизнеса в Эстонии: Коммерческий кодекс, Закон об общей части гражданского кодекса, Закон о подоходном налоге, Закон о налоге с оборота, Закон о социальном налоге, Закон о страховании по безработице и Обязательственно-правовой закон. Большинство из них неофициально переведены на английский и русский язык и доступны онлайн, их можно найти тут www.riigiteataja.ee/en и тут https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/.

Формы коммерческой деятельности в Эстонии

Перед тем, как приступить к основанию компании в Эстонии, нужно решить в какой форме она будет действовать. Согласно Коммерческому кодексу Эстонии, в роли предпринимателя (ettevõtja) можно выступать в следующих формах:

 •  Филиал иностранной компании (filiaal);
 •  Предприниматель физическое лицо (füüsilisest isikust ettevõtja/FIE);
 •  Полное товарищество (täisühing);
 •  Коммандитное товарищество (usalduühing);
 •  Товарищество с ограниченной ответственностью (osaühing/OÜ);
 •  Акционерное общество (aktsiaselts/AS);
 •  Коммерческое товарищество (tulundusühistu/TU).

Самые распространенные формы предпринимательства – это товарищество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, практическая разница между которыми уменьшилась за последние годы (в основном объем, в котором акционер хочет и может участвовать в управлении; формализация процесса принятия решений и сложность регуляций в целом). Некоторые иностранные предприниматели также предпочитают учредить филиал. Далее мы описываем три основные корпоративные формы.

Товарищество с ограниченной ответственностью

Основатели и акционеры:

 • Физическое или юридическое лицо(-а);
 • Не несет персональной ответственности за обязательства товарищества с ограниченной ответственностью.

Требования по уставному капиталу:

 • Минимальный размер 2 500 евро;
 • Платежи предположительно в денежном эквиваленте (на банковский расчетный счет, открытый основателями), если по-другому не установлено уставом компании;
 • В определенных случаях товарищество с ограниченной ответственностью может быть изначально учрежденным без каких-либо вкладов в уставной капитал;
 • Паи могут, но не должны, быть зарегистрированы в Эстонском центре ценных бумаг (Eesti Väärtpaberite Keskregister/EVK).

Органы управления:

 • Общее собрание пайщиков;
 • Совет правления;
 • Совет директоров (по усмотрению).

Необходимые для учреждения документы:

 • Заверенное у нотариуса или подписанное цифровой подписью заявление в Коммерческий Регистр, к которому прилагается следующее:
 • Учредительный договор (asutamisleping/asutamisotsus);
 • Устав (põhikiri);
 • Свидетельство из банка о взносе уставного капитала (если в денежном эквиваленте);
 • Свидетельство совета правления о переводе или стоимости неденежных вкладов (если такие имеются);
 • Перечень пайщиков (установленные законом требования);
 • Перечень членов совета директоров и аудиторов, если такие имеются (установленные законом требования);
 • Подтверждения членов совета правления (установленные законом требования);
 • Уведомление о запланированной сфере деятельности;
 • Контактная информация (установленные законом требования);
 • Иногда другие документы, предусмотренные законом для конкретных случаев.

Процесс регистрации: Коммерческий Регистр рассматривает заявление о регистрации компании в течение 5 рабочих дней.

Регистрация в ускоренном порядке: При определенных обстоятельствах (в числе прочего наличие Эстонской ID-карты; несколько, но зафиксированное количество уставов; уставной капитал образован только денежным взносом; компания не зарегистрирована в EVK) возможно зарегистрировать компанию на следующий рабочий день после подачи заявления в Коммерческий Регистр. Как показывает практика, часто компания может быть зарегистрирована в течение всего нескольких часов!

Государственная пошлина за запись в Коммерческом Регистре:

 • Регистрация: 145 евро (190 евро в случае регистрации в ускоренном порядке);
 • Изменения: 18 евро.

Акционерное общество

Основатели и акционеры:

 • Физическое или юридическое лицо(-а);
 • Не несет персональной ответственности за обязательства акционерного общества.

Требования по уставному капиталу:

 • Минимальный размер 25 000 евро;
 • Платежи предположительно в денежном эквиваленте (на банковский расчетный счет, открытый основателями), если по-другому не установлено уставом компании;
 • Уставной капитал должен быть полностью оплачен при подаче заявления о регистрации акционерного общества;
 • Возможны разные виды акций;
 • Акции должны быть зарегистрированы в Эстонском центре ценных бумаг (Eesti Väärtpaberite Keskregister/EVK).

Органы управления:

 • Общее собрание акционеров;
 • Совет директоров;
 • Совет правления.

Необходимые документы для учреждения:

 • Заверенное у нотариуса или подписанное цифровой подписью заявление в Коммерческий Регистр, к которому прилагается следующее:
 • Учредительный договор (asutamisleping/asutamisotsus);
 • Устав (põhikiri);
 • Свидетельство совета правления о переводе или ценности неденежных вкладов; и по необходимости другие относящиеся к делу документы;
 • Уведомление из Эстонского центра ценных бумаг о регистрации акций;
 • Перечень членов совета директоров и аудиторов (установленные законом требования);
 • Подтверждения членов совета правления (установленные законом требования);
 • Уведомление о запланированной сфере деятельности;
 • Контактные данные (установленные законом требования);
 • Иногда другие документы, предусмотренные законом для конкретных случаев.

Процесс регистрации: Коммерческий Регистр рассматривает заявление о регистрации компании в течение 5 рабочих дней.

Государственная пошлина за запись в Коммерческом Регистре:

 • Регистрация: 145 евро;
 • Изменения: 18 евро.

Филиал

Основное:

 • Если иностранная компания желает предоставлять свои услуги и товары в Эстонии от собственного имени на постоянной основе, то она должна зарегистрировать свой филиал в Коммерческом регистре;
 • Филиал не является юридическим лицом. Компания несет ответственность за обязательства, возникающие в ходе деятельности филиала;
 • В случаях, предусмотренных законом, компания должна получить разрешение для основания филиала в Эстонии.

Управление: Иностранная компания должна назначить директора или директоров для управления филиалом (установленные законом требования).

Необходимые документы для учреждения:

 • Заверенное у нотариуса или подписанное цифровой подписью заявление директора филиала в Коммерческий Регистр, к которому прилагается следующее:
 • Заверенная выписка из Коммерческого Регистра о компании, учреждающей филиал;
 • Заверенный устав компании, учреждающей филиал (если такой имеется);
 • Разрешение основать филиал, если требуется законом;
 • Документ, подтверждающий полномочия директора филиала или копия постановления о назначении директора;
 • Уведомление о запланированной сфере деятельности;
 • Контактные данные (установленные законом требования);
 • Иногда другие документы, предусмотренные законом для конкретных случаев.

Процесс регистрации: Коммерческий Регистр рассматривает заявление о регистрации компании в течение 5 рабочих дней.

Государственная пошлина за запись в Коммерческом Регистре:

 • Регистрация: 145 евро;
 • Изменения: 18 евро.

Налогообложение в Эстонии

Корпоративное налогообложение

Основное:

 • Налоговая система Эстонии уникальна тем, что зарабатывание прибыли не несет за собой обязанности по подоходному налогу. Подоходный налог возникает только тогда, когда заработанная прибыль (активный и пассивный вид дохода) распределен между акционерами;
 • В Эстонии не существует налога на наследство, на подарки или на недвижимость;
 • В Эстонии все налоги могут быть очень легко задекларированы через Налогово-таможенный департамент в онлайн режиме.

Налогооблагаемый период: налогооблагаемым периодом является один календарный месяц. Подоходный налог, страхование по безработице и социальный налог должны быть задекларированы к 10-ому числу следующего за выплатой месяца, декларации по НДС должны быть сделаны к 20-ому числу каждого месяца.

Предоставление налоговых деклараций: В целом, существует четыре варианта для предоставления налоговых деклараций, из которых самым удобным и практически всегда используемым на практике является первый вариант:

 • Через электронную платформу Налогово-таможенного департамента (необходимо наличие эстонской ID-карты у ответственного за бухгалтерию человека);
 • Через X-Road посредством между-машинного взаимодействия;
 • По почте;
 • Лично посетив бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента Эстонии.

Штрафы за просроченные платежи:

 • Процентная ставка штрафа 0,06% в день начисляется, если подлежащий уплате налог не был вовремя заплачен;
 • Штрафные начисления не считаются расходом, который может вычитаться с дохода предприятия, поэтому с размера штрафа удерживается подоходный налог 20%, которые подлежит оплате.

Подоходный налог (tulumaks):

 • Вся нераспределенная корпоративная прибыль является свободной от налога;
 • Объектом налогообложения подоходным налогом является распределенная прибыль, включая дивиденды, подарки, пожертвования, представительские расходы, а также расходы и платежи, не связанные с бизнесом;
 • Подоходный налог платится юридическим лицом-резидентом, нерезидентом с постоянным видом на жительства, или лицом, действующим как работодатель в Эстонии;
 • Подоходный налог составляет 20% от брутто суммы распределенной прибыли или начисляется по ставке 20/80 на нетто-сумму;
 • Более низкая ставка подоходного налога в размере 14% доступна для регулярных распределений прибыли. Распределение прибыли считается регулярной, если размер распределения не превышает средние распределения прибыли в течение трех последних лет, подлежащих налогообложению в Эстонии. Ставка налога на прибыль по всем суммам, превышающим средние распределения прибыли в течение трех лет, подлежащих налогообложению в Эстонии, облагается налогом в размере 20%. Дивиденды, выплачиваемые физическим лицам, подлежат дополнительному удержанию 7% подоходного налога, если такие дивиденды были получены от эстонской компании и подлежат 14-процентной ставке.
 • Предприятие, являющееся резидентом, должно платить подоходный налог на прибыль, распределенную в виде дивидендов или в другом виде, в моменты выплаты в денежной или не денежной форме;
 • Подоходный налог по ставке 20% должен быть оплачен со скрытых распределений прибыли – определенных кредитов, предоставленных родительской или дочерней компании, если условия и содержание кредита относятся к распределению прибыли. Если срок такого кредита, предоставленного родительской или дочерней компании, составляет более 48 месяцев, то предполагается, что это может быть скрытое распределение прибыли, и налогоплательщик обязан доказать обратное.
 • Подоходный налог не удерживается с прибыли, которая распределена в виде бонусов;
 • Работодатель должен платить подоходный налог со специальных льгот, которые превышают установленные ограничения, сделанных своим работникам (например, покрытие расходов работника на спорт, жилье, страхование, пользование транспортом работодателя и компенсация за пользование своим личным транспортом). На дополнительные льготы также начисляется социальный налог;
 • Юридическое лицо также должно платить подоходный налог, если подарки в целях рекламы превышают стоимость 10 евро (без НДС).

Налог на добавленную стоимость (НДС, käibemaks):

 • Регистрация в качестве субъекта налога с оборота: после того, как предприятие было зарегистрировано в Коммерческом Регистре, его необходимо также зарегистрировать в качестве субъекта налога с оборота в Эстонском Налогово-таможенном департаменте, если: (а) в компании есть наемные работники и им выплачиваются выплаты, подлежащие налогообложению подоходным налогом; (б) у компании есть налогооблагаемые поставки, которые следует декларировать и платить с них НДС;
 • Даже если в предприятии нет наемных работников, с момента его регистрации в качестве субъекта налога с оборота возникает обязательство предоставлять декларации по подоходному налогу;
 • Регистрировать предприятие в качестве субъекта налога с оборота необходимо, если налогооблагаемые поставки превышают 40 000 евро в один календарный год;
 • Если налогооблагаемые поставки не превышают 40 000 евро в течение одного календарного года, но компания хотела бы вычитать входящий НДС, то возможна добровольная регистрация в качестве субъекта налога с оборота. Однако, предпосылками для добровольной регистрации в качестве субъекта налога с оборота является наличие того факта, что компания занимается коммерческой деятельностью или начнет вести коммерческую деятельность в ближайшее время в Эстонии;
 • Стандартная ставка НДС - 20%;
 • Уменьшенная ставка - 9%. Применяется в отношении книг, жилья, медицинских товаров и периодики;
 • НДС со ставкой 0%. Применяется к экспорту; товарам, приобретенным на морском судне, совершающем международные рейсы или на воздушном транспортном средстве, совершающем международные рейсы; к товарам, поставленным членам вооруженных сил НАТО;

Некоторые услуги являются свободными от НДС (например, почтовые услуги; услуги здравоохранения; социальные услуги, финансируемые из муниципального бюджета; образование; предоставление недвижимой вещи в наем или аренду и т.д.).

Налоги по трудоустройству:

 • Компания работодателя должна удерживать подоходный налог в размере 20% с брутто-зарплаты работника;
 • Выплата по страхованию от безработицы делится на две части: (а) 1.6% удерживается с брутто-зарплаты работника; (б) работодатель также должен платить каждый месяц дополнительные выплаты по страхованию от безработицы с процентной ставкой 0,8%, которые начисляются на брутто-зарплату работников;
 • Ставка платежа по обязательной накопительной пенсии 2% с брутто-зарплаты работника-резидента ежемесячно удерживается работодателем;
 • Социальный налог полностью платится работодателем и основной ставкой в 2017 является 33%, которая начисляются на брутто-зарплату работников. Для выплаты социального налога всегда существует минимальное обязательство - в 2017 году оно составляет 141,90 евро ежемесячно, даже если не было выплат по зарплатам каждого работника;
 • Подоходный налог, социальный налог, платежи по обязательной накопительной пенсии применяется также к зарплате члена правления или контролирующего лица компании.

Личное налогообложение

Основное:

 • Единый подоходный налог применяется ко всем налогооблагаемым доходам. Он является основным государственным налогом, который человек должен платить сам (налог по трудоустройству удерживается работодателем, смотри выше);
 • Доход резидентов Эстонии, полученный в любой точке мира, подлежит налогообложению;
 • Человек считается резидентом в целях налогообложения, если он проводит больше 183 дней в течение 12 месяцев в Эстонии, если договором об исключении двойного налогообложения не установлено другое;
 • Земельный налог платится собственником земли;
 • Возможные местные налоги (смотри ниже).

Подоходный налог (tulumaks):

 • Ставка подоходного налога - 20%;
 • Подоходный налог удерживается юридическим лицом (например, компанией / работодателем), которое делает выплату физическому лицу;
 • По состоянию на 2018 год система исчисления общей суммы без налогов (базовое освобождение) значительно изменилась. Базовое освобождение до 6000 евро в год или до 500 евро в месяц будет применяться ко всем видам доходов (включая пенсию или компенсацию за несчастный случай на производстве). Годовой доход до 14 400 евро дает 6000 евро в качестве ежегодного базового освобождения. Для годового дохода от 14 400 евро до 25 200 евро базовое освобождение соответственно уменьшается в соответствии со следующей формулой: 6000 - 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода - 14 400). Если годовой доход превышает 25 200 евро, базовое освобождение составляет 0.);
 • Физическое лицо-резидент должно предоставить заявку о возврате подоходного налога не позже, чем 31-ого марта каждого года. Налоговые декларации могут быть заполнены в онлайн режиме на странице Налогово-таможенного департамента (подразумевается, что у физического лица есть эстонская ID-карта).

Местные налоги

 • В дополнение к налогам, перечисленным выше, важно упомянуть, что место деятельности компании может так же повлиять на начисляемые налоги. Каждое местное самоуправление (уезд или город) может устанавливать свои собственные налоги. Однако финансовая важность местных налогов очень низкая, так как всего несколько местных муниципалитетов установили их. Местные налоги содержат такие налоги, как налог с продажи, налог на моторную (парусную) лодку, на рекламу, на закрытие дороги и улицы, на моторное транспортное средство, на содержание животных, на развлечения и на парковку. Стандартный налог, установленный местными самоуправлениями, который влияет на компании - это налог на рекламу.

Э-резиденция Эстонии

Основное:

 • Э-резиденция Эстонии является межнациональной цифровой идентификацией и доступна любому в мире, кто заинтересован в администрировании независимой от местоположения коммерческой деятельности в режиме онлайн;
 • Э-резиденция дополнительно позволяет безопасные и удобные цифровые услуги, которые благоприятно влияют на доверие и надежность деятельности в режиме онлайн;
 • ID-карта э-резиденции не является документом идентификации личности или документом для путешествий, и он не содержит фотографии. Э-резиденция не присуждает гражданство, налоговую резиденцию, резиденцию или право въехать в Эстонию или в Европейский союз;
 • Э-резиденция доступна в режиме онлайн кандидатам старше 18 лет, которые никогда не были осуждены за уголовное преступление, и находится на учете Эстонского департамента полиции и погранохраны.

Э-резиденты могут:

 • Подписывать цифровой подписью документы и контракты;
 • Проверять подлинность подписанных документов;
 • Безопасно шифровать и передавать документы;
 • Начать вести деятельность компании 100% онлайн из любой точки мира;
 • Быть в качестве полного собственника своей компании. Не нужно нанимать местного директора;
 • Управлять компанией из любой точки мира;
 • Доступ к бизнес банку и доступ к платежам услуг поставщиков в режиме онлайн, таких как PayPal.
 • Декларировать эстонские налоги в режиме онлайн. Э-резиденция не устанавливает автоматически налоговую резиденцию. Чтобы узнать о налогообложении, а также, чтобы избежать двойного налогообложения, пожалуйста, проконсультируйтесь с профессионалом.

Применение:

 • Требования для подачи заявки на э-резиденцию можно найти тут: https://www.politsei.ee/en/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/e-residendi-digi-id/;
 • После того, как заявление подано, проверка прошлой истории кандидата завершена и заявление одобрено, э-резидент получает смарт ID-карту, которую можно получить в любом удобном месте (Эстонское посольство или консульство, или в Эстонии);
 • Заявление на э-резиденцию рассматривается в течение 30 дней.

Больше информации касательно э-резиденции тут: www.e-estonia.com/e-residents/about/

Вид на жительство и разрешение на работу

 • Для иностранцев нет особых ограничений для создания и ведения бизнеса в Эстонии. Основной законодательный акт, регулирующий проживание и разрешение на работу – это Закон об иностранцах.
 • Несмотря на то, что нет необходимости в получении вида на жительство для приобретения и владения компанией, можно подать заявку на получение вида на жительство с целью ведения бизнеса в Эстонии.
 • Такой вид на жительство может быть выдан иностранцу, владеющему акциями эстонской компании, на следующих общих условиях (установленных законом): (а) такая деятельность необходима для развития экономики Эстонии; (б) переезд иностранца в Эстонию необходим для бизнеса; и (в) иностранец инвестировал в капитал (будь то задолженность или акционерное финансирование) компании не менее 65 000 евро. В таких случаях необходимо выполнить требования по требуемый законному доходу. Иностранец должен также представить свой бизнес-план.
 • При определенных условиях можно получить вид на жительство для крупного инвестора: требуется инвестировать в эстонскую компанию сумму в размере 1 000 000 евро.
 • Закон об иностранцах устанавливает основания для получения вида на жительство для работы в Эстонии (например, найма иностранцев для работы в эстонских компаниях).
 • Общее правило заключается в том, что заявление на получение вида на жительство должно подаваться в посольстве или консульском отделе Эстонии. Решение о выдаче разрешения принимается в течение 2 месяцев.

 

Автор: Феликс Аронович, Партнер ЮФ “SDM Partners”

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК

"Постоянство – не наш метод..."

Кажется, именно так думают депутаты, принимая очередной закон о внесении изменений в законодательные акты. Они приняли и забыли вернуться к этому закону через время. А вот предпринимателю надо с полной ответственностью изучать все изменения, так как всем известно, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Не так давно, а именно 25.12.2015, был принят Закон Украины "О публичных закупках". Привычное ведение бизнеса, особенно с государственными учреждениями, кардинально изменилось. Прошло два года, вроде бы все привыкли, разобрались, научились справляться даже с некоторыми недоработками Закона, несовершенством электронного сервиса тендерных закупок и сложностью бюрократической машины. Все успокоились и работают, но нет... В декабре 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках и некоторые другие законы Украины относительно осуществления мониторинга закупок" No 2265-VIII. Надо разбираться заново.

Учитывая то, что изменения вступили в силу, нужно оперативно вникать в реалии жизни, иначе можно "напросится" на санкции. В этой статье хотелось бы разобраться, кто может прийти с проверкой, какие у них функции и какая ответственность "светит" в случае выявления нарушений.

А теперь по порядку:

1. Проверки Государственной аудиторской службой Украины

Основные функции финансового контроля государства, в том числе в сфере публичных закупок, возложены на Государственную аудиторскую службу Украины. Однако сложность состоит в том, что однозначно их полномочия ни в одном законе (касающемся публичных закупок) не прописаны, а в своей деятельности они руководствуются постановлением Кабинета Министров Украины от 03.02.2016 No 43 и соответствующим Порядком.

Попытки хоть как-то урегулировать этот вопрос пока успехом не увенчались. Однако аудиторы согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам могут проверить и дать свои выводы.

Одним из методов контроля, предоставленных Государственной аудиторской службе Украины, является мониторинг проведения публичных торгов. В этой части законодатель внес коррективы, переложив часть функций госслужащих на компьютерную программу.

Интересно, повторятся ли ситуация, которая возникла в случае автоматической блокировки налоговых накладных, и связанные с этим сложности?

Давайте разберемся, какие требования к торгам будут ставиться и какие будут последствия для предпринимателя.

2. Индикаторы рисков для мониторинга закупок

Законодатель дал четкое определение автоматическим индикаторам риска, а именно "критерии с заданными заранее параметрами, использование которых дает возможность автоматически осуществлять выбор процедур закупок, содержащих признаки нарушений законодательства в сфере публичных закупок". Это поможет государственным органам, которые лишены возможности вмешиваться в процедуру закупки, определять торги, которые были проведены с нарушениями требования законодательства Украины.

На данный момент таких индикаторов 25. При выявлении нарушений уполномоченный орган проводит полноценный мониторинг, который длится не более 15 дней, однако может быть продлен по решению руководителя не дольше чем на 10 дней.

&